Akronim projekta: PODJETNO – SONARAVNO
Čas trajanja projekta: marec 2021 do julij 2021
Nosilec projekta: Staška Buser – nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji
Ostali partnerji: Turistično olepševalno društvo Ponikva, Občina Šentjur, Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Celje
Vrednost celotnega projekta: 72.027,72 EUR
Višina sofinanciranja CLLD: 49.999,47 EUR
Predstavitev projekta:

Namen projekta je povečanje storilnosti, ter širitev dopolnilne dejavnosti na samooskrbni ekološki kmetiji Buser, tako po panogah, kot po obsegu. Tekom projekta bodo vzpostavljeni pogoji za trajnostno gospodarjenje na kmetiji, izboljšanje ekonomske uspešnosti, ter zagotavljanje lažjega prestrukturiranja in posodabljanja majhne ekološke kmetije. Hkrati pa bomo ohranjali zavarovana območja in območja z omejenimi dejavniki, ter v izvedbo aktivnosti vključevali ranljive skupine. Predviden je nakup specialne sodobne strojne opreme, ki nam bo omogočila varno in učinkovito  delo na vseh terenih območja Lokalne akcijske skupine »Od Pohorja do Bohorja«. Predvidena je tudi demonstracija dela – primer dobre prakse – izvajanje del na zavarovanem območju Natura 2000, rastišču velikonočnice na Boletini na Ponikvi.

Predvidene aktivnosti:

  • izvedba strokovnih smernic za dolgotrajno pravilno ohranjanje zavarovanega območja rastišča velikonočnice v Boletini,
  • nakup specializirane strojne opreme, primerne za obdelavo občutljivih zavarovanih območij,
  • tisk zloženke z naravovarstveno tematiko,
  • predstavitvena delavnica z demonstracijo primera dobre prakse (na rastišču velikonočnice na Boletini).

Koordinator projekta na ZRSVN:
Gregor Kalan; OE Celje
Vodnikova 3,
3000 Celje
Telefon: 03 426 03 32
e-pošta: gregor.kalan@zrsvn.si

Več informacij:

Spletna stran evropske komisije https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development

Program razvoja podeželja PRP http://www.program-podezelja.si/sl/