Naslov projekta: VIZIJA POHORJE 2030 – Izboljšanje stanja traviščnih, vodnih in manjšinskih gozdnih habitatov ter zagotavljanje mirnih con na Pohorju
Akronim: POHORKA

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija
Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014–2021
Tematski cilj: 6. Ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite uporabe virov
Prednostna os: 6. Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti
Naziv prednostne naložbe: Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in zelenimi infrastrukturami
Sklad: Evropski sklad za regionalni razvoj
Statistična regija: Podravje, Koroška, Savinjska

Obdobje trajanja projekta: 1. 9. 2019 do 30. 6. 2023

Vrednost in investicije: Vrednost investicije / višina skupnih upravičenih stroškov: 2.601.072,21 € / 2.601.072,21 €.
Vrednost investicije / višina skupnih upravičenih stroškov po izvedbi racionalizacije projektne naloge na podlagi dopisa SVRK št. 3032-109/2019/6 z dne 11.6.2020: 2.182.741,55 € / 2.182.741,55 €.Prispevek na programskem območju kohezijska regija Vzhodna Slovenija znaša 2.182.741,55 EUR, in sicer:
– podpora Evropske unije 1.746.193,24 EUR (80 %) in
– nacionalni javni prispevek iz državnega proračuna 436.548,31 EUR (20 %).

Projektni partnerji: Prijavitelj projekta: RRA Koroška, regionalna razvojna agencija za Koroško, d.o.o., projektni partnerji: Zavod Republike Slovenije za varstvo narave (ZRSVN), Zavod za gozdove Slovenije (ZGS), Občina Zreče, Občina Mislinja, Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica

Namen in cilj projekta: Cilj projekta je izboljšanje stanja naravovarstveno visoko vrednih območij, iskanje rešitev za trajnostni razvoj Pohorja in usmerjanje prostočasnih aktivnosti v naravi. Z varstvenimi ukrepi na terenu bomo zagotovili ustrezno upravljanje s sedmimi habitatnimi tipi ter izboljšali ohranitveno stanje habitata za šest živalskih vrst. Pridobili bomo podatke o tarčnih habitatnih tipih in vrstah, katerih stanje ohranjenosti je neznano in prispevali k izvajanju Programa upravljanja območij Natura 2000 (2000–2015). Usmeritve bomo s sodelovanjem deležnikov (lokalne skupnosti, organizacije, društva, posamezniki in drugi) umestili v sektorske načrte ter oblikovali model trajnostnega upravljanja. Z ozaveščanjem in povezovanjem lokalnega prebivalstva in obiskovalcev ter nadgradnjo interpretacijske infrastrukture bomo blažili pritisk stihijskega turizma in rekreacije.
Ativnosti Zavoda RS za varstvo narave v projektu:V sklopu projekta je za aktivnosti Zavoda RS za varstvo narave predvideno financiranje v višini 546.696,41 EUR.
Težišče projekta je na izboljšanju stanja na terenu z vidika ciljnih vrst in habitatnih tipov območja Natura 2000 – Pohorje. Poznavanje ciljnih vrst in HT narekuje specifične ukrepe, ki so časovno in prostorsko prilagojeni, zato projekt nadaljuje in nadgrajuje aktivnosti in dobre prakse že izvedenih projektov projektnih partnerjev na projektnem območju v preteklosti. Rezultati do sedaj izvedenih aktivnosti in ukrepov kažejo na nujnost vzpostavitve celostnega ozaveščanja in informiranja prebivalstva in obiskovalcev. Zato bomo tekom projekta postavi in nadgradili infrastrukturo, ki usmerja obisk na manj ranljiva območja in pripravili interpretacijo o izjemni naravni dediščini, Natura 2000 območjih in kulturni dediščini območja.
Projekt naslavlja izboljšanje neugodnega stanja kvalifikacijskih habitatnih tipov in vrst na varovanem območju ob hkratnem izboljševanju ekosistemskih storitev z ukrepi v naslednjih sklopih (specifični kazalniki):
– obnova habitatov vezanih na gozdne habitatne tipe (HT 9110 Bukovi gozdovi, HT 91D0 Barjanski gozdovi, HT 9410 Kisloljubni smrekovi gozdovi (Vaccinio-Piceetea), HT 9180* Javorovi gozdovi (Tilio-Acerion) v grapah in na pobočnih gruščih);
– obnova habitatov vezanih na mokriščne habitatne tipe (HT 7110* Aktivna visoka barja, HT 7140 Prehodna barja);
– obnova habitatov vezanih na traviščne habitate (HT 6230 Vrstno bogata travišča s prevladujočim navadnim volkom (Nardus stricta),
– obnova življenjskega prostora naslovljenih vrst – SP 1087 alpski kozliček, SP 1167 veliki pupek, SP 1193 hribski urh, SP 1321 vejicati netopir, SP 1303 mali podkovnjak, A 103 divji petelin;
– nadgradnja izobraževalno – interpretacijskih vsebin in s tem ozaveščanje prebivalstva na območju o pomenu ohranjanja biotske raznovrstnosti območij Natura 2000 in odnosa narava-človek na projektnem območju skozi stoletja.

Koordinator projektnega partnerja ZRSVN:
Sebastjan Štruc, univ. dipl. inž. gozd.
Pobreška cesta 20
2000 Maribor
Elektronski naslov: sebastjan.struc@zrsvn.si
Telefon: (02) 292 72 94