Obnovitev in ohranjanje mokrotnih habitatov na območju Ljubljanskega barja

Akronim: PoLJUBA

Projekt sledi izhodiščem Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020. Izvaja se v okviru prednostne naložbe »Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in zelenimi infrastrukturami« in specifičnega cilja »Izboljšanje stanja evropsko pomembnih vrst in habitatnih tipov, prednostno tistih s slabim stanjem ohranjenosti in endemičnih vrst« ter je eden od prednostnih projektov za izvedbo v okviru Programa upravljanja območij Natura 2000 (2015–2020).
Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Trajanje projekta: 1. 1. 2018 – 30. 9. 2023

Aktualne informacije o aktivnostih na projektu so dostopne na spletni strani www.poljuba.si.

Projektni partnerji: Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje (vodilni partner), Zavod RS za varstvo narave (ZRSVN), Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS), Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR).

Opis projekta: Cilj projekta je izboljšati stanje travnikov s prevladujočo stožko, nižinskih ekstenzivnih travnikov in bazičnih nizkih barij. Ohraniti nameravamo tudi redko vrsto orhideje Loeselova grezovka, dve vrsti metuljev (strašničin mravljiščar in barjanski okarček), na stara dupla vezanega hrošča puščavnika, kačjega pastirja koščičnega škratca, ptiča kosca, dvoživko hribski urh ter  edina slovenska avtohtona sladkovodno želvo, močvirsko sklednico. Za navedene habitatne tipe (HT) in vrste je Ljubljansko barje eno zadnjih mest, kjer uspevajo, ne le v Sloveniji ampak tudi v Evropi.  
Ljubljansko barje je območje Nature 2000, ki se je v zadnjih desetletjih močno spremenilo. Sočasno poteka več procesov. Večina nekdaj ekstenzivno obdelovanih kmetijskih površin se uporablja intenzivno. Del površin zaščitenega območja pa se zarašča. Neustrezno upravljanje z melioracijskimi jarki vodi v poslabšanje hidroloških razmer. Nekdaj prevladujoči elementi kulturne krajine so se zmanjšali, ali pa jih več ni.
Na naravovarstveno pomembnih zemljiščih bomo izvedli različne ukrepe izboljšanja ali obnove ugodnega  stanja HT ali populacij ciljnih vrst. Ukrepi bodo odvisni od trenutnega stanja in ekoloških potreb. Ponekod bo potrebna časovno, prostorsko in mehanizirano prilagojena košnja, drugod odstranjevanje lesne zarasti. Z mulčenjem, izčrpavanjem in ročnim odstranjevanjem se bomo lotili problema  invazivnih tujerodnih vrst rastlin. Na očiščene površine se bo sejalo semena  iz barjanskih travniških združb. Na vseh projektnih zemljiščih se bo opustilo gnojenje zemljišč. Odvisno od končnega cilja, ki se ga bo zasledovalo tekom projekta za različne HT in ciljne vrste, se bo opustilo čiščenje terciarnih jarkov ali pa se bodo le ti obnovili z namenom uravnavanja nivoja talne vode. Na območju naravnega rezervata Iški morost bomo v ta namen obnovljene jarke opremili tudi z zapornicami. Za močvirsko sklednico in hribskega urha bomo uredili manjše stoječe vodne površine, za koščičnega škratca bomo obnovili jarke, za puščavnika pa odkupili habitatna drevesa. Za Loseljevo grezovko bomo z pregradili vodotok, izkopali kotanjo in tako izboljšali namočenost tal v naravnem rezervatu Strajanov breg. Za kosca bomo ustrezno gospodarili s travniki, kjer gnezdi. Barjanskega okarčka bomo doselili v naravni rezervat Iški morost. Strašničinem mravljiščarju bomo med Notranjimi goricami, Bevkami in Prevaljami pod Krimom povečali površino travnikov z zdravilno strašnico.
Del naravovarstveno pomembnih zemljišč bomo odkupili. Za del naravovarstveno pomembnih zemljiščih bomo izvedli ukrep pogodbenega varstva. Skupaj bomo projekt izvedli na površini 126 hektarjev.
Več o Ljubljanskem barju, njegovi kulturni krajini in na barju živečih vrstah  bodo obiskovalci lahko spoznali na novi, tri kilometre dolgi krožni poti. Učna pot bo nastala na območju Rakove Jelše.
Vloga Zavoda RS za varstvo narave: vodili bomo ukrepe in aktivnosti za izboljšanje stanja bazičnega nizkega barja v naravnem rezervatu Strajanov breg, kjer se pojavlja orhideja Loeselova grezovka. Uvedli bomo redno košnjo, odstranjevali lesno zarast in izboljšali namočenost dela doline. Spremljali bomo stanje ohranjenosti bazičnega nizkega barja in velikost populacije Loselove grezovke. Sodelovali bomo pri odkupih ali pogodbenem varstvu zemljišč v naravnem rezervatu. Vodili bomo tudi aktivnosti za izboljšanje stanja populacije strašničinega mravljiščarja. Za to vrsto metulja bomo, na travnikih, kjer se pojavlja,  s prilagojenim načinom košnje, odstranjevanjem zarasti in invazivnih tujerodnih vrst rastlin zagotovili pojavljanje zdravilne strašnice. Te rastline so vir nektarja za metulje in hrana mladih gosenic, ko se izležejo iz jajčec. Spremljali bomo velikost populacije vrste in stanje njenega habitata. V manjšem obsegu bomo sodelovali tudi pri ukrepih in aktivnostih povezanih z hribskim urhom, koščičnim škratcem in močvirsko sklednico. 

Koordinator projekta na Zavodu RS za varstvo narave:
Primož Glogovčan
Zavod RS za varstvo narave,OE Ljubljana
Cankarjeva 10, Ljubljana
tel: 01 244 53 51, 051 484 646
e-pošta: primoz.glogovcan@zrsvn.si