Evropski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Naslov projekta: Preizkus dvostopenjskega izvajanja ukrepa VTR
Številka projekta: 33133/2001/2018
Čas trajanja projekta: oktober 2019 – oktober 2020

Projektni partnerji: Zavod RS za varstvo narave (vodilni partner), Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Notranjski park, Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje, kmetijska gospodarstva: Matej Petkovšek, Francelj Mulec, Anton Mrzlikar, Martin Gornik, Jernej Benčan, Andrej Bergoč, Jožef Blažon

Vir financiranja: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja.

Povzetek projekta:

V projektu preverjamo možnost dvostopenjskega izvajanja ukrepa Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov (VTR). Ukrep VTR je eden od štirih ciljnih naravovarstvenih ukrepov s katerim se zagotavlja ugodno stanje kosca (Crex crex) in ostalih talnih gnezdilk. Ukrep zahteva rabo po prvem avgustu, ne dovoljuje gnojenja in paše.
Ugotavljamo, da pozna košnja na nekaterih območjih izvajanja ukrepa predstavlja problem zaradi širjenja invazivnih tujerodnih vrst (ITV), predvsem zlate rozge (Solidago spp.). Zaradi razširjanja zlate rozge se na dolgi rok slabša kvaliteta travnikov in ustreznost gnezditvenega habitata kosca. Zato preverjamo smiselnost pozne košnje, če na njem v tekočem letu kosec ne gnezdi.

V projektu bomo preverili možnost izvedbe ukrepa VTR z dvema datumoma košnje. Travnike, na katerih so v tekočem letu popisani kosci, bomo zaradi zagotavljanja gnezditvene uspešnosti kosili pozno. Travniki, na katerih v tekočem letu kosci ne pojejo, pa bodo zaradi večje ciljnosti ukrepa in preprečevanja razširjanja ITV pokošeni prej. Projektne aktivnosti bodo potekale na štirih Natura 2000 območjih, kjer je ukrep VTR možno izvajati in sicer: Ljubljansko barje, Planinsko polje, Cerkniško jezero in Pivka.

Cilji projekta:

Cilj projekta je preverjanje možnosti, da  v obstoječem ukrepu VTR zahtevano rabo prilagodimo tako, da bodo hkrati zagotovljeni gnezditvena uspešnost kosca, ohranjanje ustreznosti habitata kosca, zmanjševanje širjenja invazivnih tujerodnih vrst rastlin ter povečana ciljnost izvajanja ukrepa.

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev:

Zasnovali bomo metodologijo za dvostopenjsko izvajanje ukrepa VTR, ki ga bodo nato praktično izvedla kmetijska gospodarstva (partnerji projekta). Preverili bomo delovanje in ustreznost vseh ključnih korakov v postopku preizkusa ter uspešnost in hitrost prenosa informacij med deležniki. Oblikovali bomo predloge za spremenjeno izvajanja ukrepa. Na različnih delavnicah in predavanjih ter zaključni konferenci bomo predstavili v okviru projekta pridobljena znanja ter pripravili naravovarstvene vsebine za spletne strani, socialna omrežja, različne publikacije.

Pričakovani rezultati operacije:

  • V praksi preverjena izvedljivost dvostopenjskega ukrepa VTR.
  • Predlog spremembe izvajanja ukrepa VTR.
  • Izboljšano sodelovanje med različnimi deležniki.
  • Promocija in ozaveščanje kmetov, kmetijskih svetovalcev in širše javnosti o koscu ter o naravovarstveni tematiki v kmetijski kulturni krajini nasploh.

Vodja projekta:
Nastja Kosor
telefon: 01 230 95 12
e-pošta: nastja.kosor@zrsvn.si

Več informacij: