Sustainable Integrated Management of
International River Corridors in SEE Countries – SEE River
Vodilni partner:Inštitut RS za vode
Partnerstvo: 26 institucij iz 12 držav jugovzhodne in srednje Evrope.
Trajanje projekta: 1. 10. 2012 – 30. 9. 2015
Program financiranja: Program transnacionalnega sodelovanja Jugovzhodna Evropa
Vrednost  celotnega  projekta:  2,1  milijona  evrov

Projektna izhodišča in izzivi
Reka in obrečni prostor sta območji, kjer se srečujejo različni interesi: dostop do pitne vode, raba vode, zagotavljanje poplavne varnosti, kmetijska raba, turizem, varstvo narave, prostorsko načrtovanje in ostali. Raznovrstnost interesov na lokalni ravni ter številni zakonodajni postopki na državni ravni, skupaj z mednarodnimi konvencijami in evropskimi direktivami dvigujejo kompleksnost upravljanja z rečnimi koridorji na lokalni, regionalni, državni in mednarodni ravni.
Zdi se, da je te interese nemogoče uskladiti, vendarle pa imajo skupno izhodišče – rabo vode in obrečnega prostora. Sodobne reke zato zahtevajo celosten, med-sektorski, strateški pristop k upravljanju, ki sloni na sodelovanju deležnikov na lokalni, regionalni, državni in mednarodni ravni.

Cilji projekta
Cilj projekta je bilo izboljšati znanje deležnikov in pripomoči k izboljšanju postopkov za celostno upravljanje rečnih  koridorjev,  ki presega sektorske, lokalne in državne interese z namenom, da zagotovimo dobro stanje voda in poplavno varnost, pri tem pa ohranjamo naravo in biotsko raznovrstnost ter hkrati omogočimo pogoje  za razvoj.

Pristop projekta k uresničitvi zadanih ciljev
Projekt SEE River je s komunikacijo in vzpostavitvijo sodelovanja med deležniki rečnih koridorjev na lokalni in državni ravni ter s pomočjo mednarodne izmenjave izkušenj izdelal splošno uporabno orodje, s katerim je mogoče doseči izboljšanje celostnega upravljanja z vodami in prostorom ob rekah ter uskladiti razvojne in varstvene interese v rečnih koridorjih.

Projektno območje
Orodje je bilo razvito na osnovi praktičnih izkušenj sodelovanja z deležniki v rečnih koridorjih šestih pilotnih rek  –  Drava, Bodrog, Neretva, Prut, Soča in Vjoša – v jugovzhodni Evropi. Poseben poudarek je bil namenjen reki Dravi, saj so v projektu sodelovali partnerji iz vseh dravskih držav. V Sloveniji je bilo kot pilotno območje določen  koridor reke Drave od Maribora do Zavrča.

Spletna stran:www.see-river.net

Kontakt na Zavodu RS za varstvo narave:
Andrej Grmovšek
Zavod RS za varstvo narave; OE Maribor
e-pošta: andrej.grmovsek@zrsvn.si