NATURA 2000 MANAGEMENT PLAN FOR SLOVENIA 2014-2020, Akronim – SI Natura 2000 Management

Projekt je potekal od 20.08.2012 do 31.03.2015. Vrednost celotnega projekta je 1.706.914 € in je 50 % sofinancirana s strani EU (853.457 €) programa »LIFE+ narava«.

Opis projekta:
Projekt je bil namenjen pripravi operativnega programa za upravljanje z območji Natura 2000. Odločitev, da v Sloveniji z območji Natura 2000 upravljamo preko sektorjev in njihovih programih/načrtih je zapisana v ZON in Uredbi o območjih Natura 2000 in je unikatna v EU. Na podlagi izkušenj iz EU finančne perspektive, veljavnega Operativnega programa – Programa upravljanja z območji Natura 2000 je bil pripravljen novi PUN2K za obdobje 2014-2020. Priprava novega PUN2k 2014-2020 je bila strokovna naloga, ki je vsebovala močno participacijo z vsemi deležniki: znanost in raziskave, kmetijstvo, gozdarstvo, vode, prostorsko načrtovanje, promet, politika,..
Splošni cilj projekta:
Priprava Operativnega programa upravljanja z območji Natura 2000 (PUN2k 2014-2020) za naslednjo EU finančno perspektivo.
Aktivnosti projekta:
– analiza ciljev in ukrepov iz PUN2k 2007-2013 in uporaba rezultatov pri pripravi PUN2k 2014-2020;
– analiza obstoječih finančnih mehanizmov in vključitev ukrepov Natura 2000 iz PUN2k 2014-2020 v nove operativne programe za črpanje EU finančnih sredstev (Strukturni skladi z  OPji čezmejnega in drugih sodelovanj bivšega CILJa 3, OP Razvoj regij, Program razvoja podeželja, LIFE+, ind.);
– priprava PAF (Prioritised Action Framework – Okvirni finančni načrt ukrepov za območja Natura 2000) kot zahteva 8. člen direktive o habitatih;
– analiza primerov dobrih praks razvoja na območjih Natura 2000 in celostno prikazati storitve (predvsem ekonomske in kulturne storitve), ki jih območja Natura 2000 nudijo deležnikom;
– komunikacija območij Natura 2000 ter vključevanje deležnikov v razvoj ciljev in ukrepov PUN2k 2014-2020;
– priprava PUN2k 2014-2020 in sprejem na Vladi RS;
– predstavitve PUN2k 2014-2020 z namenom učinkovitejše implementacije.
Aktivnosti Zavoda RS za varstvo narave:
Zavod RS za varstvo narave je bil ključni strokovni partner v projektu in je v sodelovanju s preostalimi strokovnimi partnerji in zunanjimi strokovnjaki (specialisti za vrste in HT) skrbel za razvoj strokovnih vsebin območij Natura 2000 – priprava priloge 4.2 PUN2k 2014-2020.
Projektni partnerji:
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje – Sektor za naravo  (MKO – vodilni partner);
– Zavod RS za varstvo narave – ZRSVN;
– Zavod za gozdove Slovenije – ZGS;
– Zavod za ribištvo RS – ZZRS;
– Inštitut za vode RS – IzVRS;
– Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – KGZS.

Več informacij na spletni strani projekta.

Kontakt na Zavodu RS za varstvo narave:
Gregor Danev
Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana
e-pošta: gregor.danev@zrsvn.si