Trajnostno upravljanje Pohorja – SUPORT

Projekt SUPORT je bil podprt s sredstvi Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma.
Vrednost projekta je 606.707,71 €. Projekt je potekal od 3.2.2015 do 30.4.2016. 

Partnerji projekta so: Zavod za gozdove Slovenije, Zavod RS za varstvo narave, Regionalna razvojna agencija za Koroško ter občini Zreče in Ribnica na Pohorju.

Pohorje je zaradi svojih naravnih danosti uvrščeno v ekološko omrežje Natura 2000, vendar so zaradi številnih dejavnikov, predvsem pa zaradi razvoja turizma in rekreacije, ogroženi najvrednejši deli narave Pohorja. Številnim vrstam ptic, dvoživk in metuljev upada številčnost. Zato je bil cilj projekta SUPORT poiskati rešitve za trajnostni razvoj Pohorja, ki bo hkrati zagotavljal ohranjanje naravovarstveno visoko vrednih območij in obstoj prostočasnih aktivnosti v naravi.
Pohorje je prepoznano kot izrazita turistična in rekreacijska destinacija (več kot pol milijona nočitev na leto). Po podatkih Planinske zveze Slovenije je slovenska planinska transverzala najbolj obremenjena z vožnjami prav na območju Pohorja. Vse to je povezano s človeškimi motnjami v naravovarstveno visoko vrednih območjih. Neusmerjen obisk, neurejen prometni režim in nadzor, časovno in krajevno neustrezne in tudi nelegalne dejavnosti na območju so le nekatere, ki negativno vplivajo na območje.
Ključni izzivi na območju:  spreminjanje traviščnih in barjanskih površin v gozd, nezadostni ukrepi za krepitev biotopske vloge varovalnih gozdov, ekstenzivnih travišč in mokrišč, neusmerjene prostočasne aktivnosti v naravi, slaba učinkovitost upravljanja območja – ni nadzora in celostnega upravljanje območja Natura 2000 Pohorje.

Glavni cilj projekta: Učinkovitejše upravljanje in spremljanje stanja območij Natura 2000.

V sklopu projekta smo:
• Izboljševali stanje mokrišč, traviščnih habitatnih tipov in varovalnih gozdov znotraj projektnega območja;
• Pridobili podatke o stanju in razširjenosti petih vrst ptic na Pohorju, povečali površine tarčnih habitatnih tipov in habitatov tarčnih vrst z ustreznim upravljanjem.
• Usklajevali različne interese na projektnem območju.
• Vzpostavljali model sistema upravljanja na območjih z visoko biotopsko vrednostjo.
• Vključili naravovarstvene usmeritve v strateške dokumente sektorjev.

V sklopu projekta smo ozaveščali o pomenu Natura 2000 območja Pohorje predvsem ciljne skupine projekta ter ključne deležnike:
• Lastnike gozdov, kmetijskih zemljišč in zakupnike le-teh,
• občine,
• strokovne organizacije (ZGS, KGZ, ZRSVN),
• lokalne akcijske skupine in regionalne razvojne agencije,
• ponudnike prostočasnih aktivnosti v naravi,
• nevladne organizacije (lovske družine, turistična, planinska društva,…),
• osnovne in srednje šole,
• splošno javnost in nacionalne institucije.

Spletna stran projekta SUPORT 

Vodja projekta SUPORT:
dr. Nika Debeljak
Zavod RS za varstvo narave, Osrednja enota
e-pošta: nika.debeljak@zrsvn.si