Projekt VEZI NARAVE predstavlja izziv ohranjanja in obnove biotske raznolikosti za prihodnje generacije in ozaveščanje o vlogi, ki jo ima narava za dobrobit ljudi.

Akronim: VEZI NARAVE

Trajanje projekta: 1. 9. 2018 – 28. 2. 2021

Opis projekta:
Namen projekta je izboljšati življenjski prostor tarčnih vrst na Natura 2000 območjih Sotle, Kolpe, NP Risnjak, Radenskega polja in kanjona Kamarčnik.  Dvigniti želimo raven ohranjenosti življenjskega prostora vidre, rogača, hrastovega kozlička, travniškega postavneža, močvirskega cekinčka in dvoživk z vzpostavitvijo trajnostnih struktur za dolgoročno ohranjanje biotske pestrosti. Ker se bodo aktivnosti izvajale na različnih lokacijah v Sloveniji kot na Hrvaškem, bodo v projekt vključeni številni deležniki. Lokalno prebivalstvo, lastniki parcel in učitelji bodo vabljeni na inovativni izobraževalni program, ki bo posameznikom približal prakso upravljanja v območjih Natura 2000. Vzpostavljena bosta centra narave Šica na Radenskem polju ter Sotla v Rogaški Slatini, kjer bodo notranji prostori namenjeni interpretaciji narave. Na območju naravnega spomenika Zelenjak ob Sotli in kanjona Kamarčnik pa bosta vzpostavljeni interpretacijski dostopni točki.

Aktivnosti Zavoda RS za varstvo narave:

  • Na območju Sotle bomo za izboljšanje populacije tarčnih vrst hroščev (hrastov kozliček, rogač in puščavnik) izvedli zasaditev mreže 100 hrastovih dreves, namestili 50 gnezdišč za rogače in zagotovili odkup 25 habitatnih dreves za dolgoročno uspešnost ukrepov.
  • Z zunanjim izvajalcem bomo izvedli popis prisotnosti ciljih vrst hroščev ob reki Sotli in ob koncu projekta preverili zasedenost hrastovih gnezdišč z ličinkami rogačev.
  • Občini Rogaška Slatina bomo nudili strokovno pomoč pri izvedbi kombinacij ukrepov za izboljšanje stanja ohranjenosti vidre na območju Sotle. Ti ukrepi vključujejo ustvarjanje zatonov, sonaravno utrjevanje brežin in zasaditev brežin vodotokov ter ureditev prehoda za vidro pod prometnim mostom.
  • S strokovnim znanjem bomo pomagali pri pripravi gradiva in izvedbi delavnice za učitelje.
  • Projektnim partnerjem bomo nudili strokovno pomoč pri pripravi gradiv za lastnike zemljišč in lokalno prebivalstvo v projektnem območju. Z delavnicami bodo partnerji približali prebivalcem dobre prakse upravljanja z NATURA 2000 območji z namenom zagotoviti trajne prilagoditve praks rabe prostora znotraj mreže Natura 2000.
  • Sodelovali bomo tudi pri pripravi interpretacijskih vsebin Naravovarstvenega centra Sotla.
  • Občini Grosuplje bomo pomagali pri izvajanju ukrepov v naravi.

Vrednost projekta je skoraj 2,6 milijona € in je 85% sofinanciran s strani EU (2.170.821,80 €).
Spletna stran projekta: www.vezinarave.si.

Vodilni partner:
Občina Grosuplje (kontaktna oseba: Nataša Hribernik, hribernik@grosuplje.si).
Projektni partnerji:

 Koordinator projekta na Zavodu RS za varstvo narave:
Gregor Kalan,
Zavod RS za varstvo narave,OE Celje
Vodnikova 3, 3000 Celje
Telefon: 03 4260 332
E-pošta: gregor.kalan@zrsvn.si