Ukrepi za ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih živalskih vrst in habitatov v Vipavski dolini

Akronim: VIPava

Projekt sledi izhodiščem Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020. Izvaja se v okviru prednostne naložbe »Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in zelenimi infrastrukturami« in specifičnega cilja »Izboljšanje stanja evropsko pomembnih vrst in habitatnih tipov, prednostno tistih s slabim stanjem ohranjenosti in endemičnih vrst« ter je eden od prednostnih projektov za izvedbo v okviru Programa upravljanja območij Natura 2000 (2015–2020).
Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Trajanje projekta: 1. 10. 2017 – 30. 9. 2023

Projektni partnerji: Zavod za ribištvo Slovenije (vodilni partner), Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Direkcija Republike Slovenije za vode, Občina Ajdovščina, Občina Miren Kostanjevica, Mestna občina Nova Gorica.
Skupna vrednost projekta: 3.337.144,00 EUR, vrednost del ZRSVN: 116.172,00 EUR.
Opis projekta: Projekt bo prispeval k ohranjanju narave na izbranih območjih Nature 2000 na območju Vipavske doline. Projektni partnerji so v času priprave projekta prepoznali več možnosti za izboljšanje stanja posameznih vrst in habitatnih tipov:

  • Z obnovo dveh meandrov v gornjem toku reke Vipave ter z ureditvijo kalov in mlak bomo izboljšali okolje za bivanje in razmnoževanje organizmov, ki za svoje življenje potrebujejo vodne in močvirne površine. Ciljne vrste so laška žaba, veliki pupek, hribski urh in močvirski krešič.
  • Z namenom izboljšanja habitata vidre bomo zgornjem toku reke Vipave izkopali trenutno popolnoma zasut stranski rokav reke pri kraju Dolenje, sanirali vtok v rokav Mlinščice za Novakov mlin ter uredili ribje steze na štirih pregradah na Vipavi.
  • Za izboljšanje ohranitvenega stanja močvirske sklednice bomo intenzivno odstranjevali invazivne tujerodne vrste želv, ozaveščali širšo javnost o škodljivih posledicah izpustov tujerodnih vrst v naravo ter komunicirali z lastniki zemljišč, na katerih močvirska sklednica odlaga jajca.
  • Z zasaditvijo drevesnih mejic, postavitvijo prež in zasaditvijo cvetnih pasov bomo trajno izboljšali lovne pogoje črnočelemu srakoperju in drugim ogroženim vrstam ptic.
  • Na parceli na robu Trnovskega gozda bomo z delno odstranitvijo lesne zarasti in vzpostavitvijo ustrezne rabe ohranjali zaraščajoče se travnike, ki jih za svoje življenje potrebuje hribski škrjanec.
  • Z odstranitvijo zarasti in vzpostavitvijo ustrezne rabe bomo obnovili habitat strašničinega mravljiščarja na dveh parcelah na obrobju Panovca.
  • Z namenom izboljšanja habitata rogača bomo v gozdu puščali les listavcev, posekanih tekom ureditvenih posegov.
  • Postavili bomo učno pot z ornitološkimi opazovalnicami ter izdelali mobilno aplikacijo za vodenje po učni poti. Izdelali bomo knjižico o tujerodnih vrstah, vzpostavili spletno stran projekta ter obveščali in izobraževali javnost preko medijev in družbenih omrežij.

Vloga Zavoda RS za varstvo narave v projektu: sodelujemo pri usmerjanju izvedbe in nadzoru planiranih obnovitvenih del ob reki Vipavi, pri komunikaciji z lastniki zemljišč, ki so potencialna gnezdišča močvirske sklednice, ter vodimo sklop del za ureditev habitata strašničinemu mravljiščarju. Pri tem sklopu bomo s pomočjo zunanjih izvajalcev odstranili lesno zarast ter vzpostavili ustrezno košnjo ciljnih površin. S pomočjo zunanjih izvajalcev bomo tudi izvedli popise pojavljanja te vrste metulja na ciljnih površinah. Sodelovali bomo pri oblikovanju vsebin za knjižico o tujerodnih vrstah, za mobilno aplikacijo za vodenje po učni poti ter za spletno stran projekta. Sodelovali bomo pri komuniciranju z mediji in pri vzpostavitvi družbenih omrežij.

Koordinator projekta na Zavodu RS za varstvo narave:
dr. Jana Laganis
Delpinova 16, 5000 Nova Gorica
tel: 031 773 929
E-pošta: jana.laganis@zrsvn.si