Naslov projekta: KALI, RIBNIKI IN IZVIRI: NAŠA PRETEKLOST – NAŠA PRIHODNOST / LOKVE, RIBNJACI I IZVORI: NAŠA PROŠLOST – NAŠA BUDUČNOST

Akronim: VIRI ŽIVLJENJA / IZVORI ŽIVOTA

Operacijo delno financira Evropska unija iz Instrumenta za predpristopno pomoč. Operacija se izvaja v OP IPA Sl-HR 2007-2013.

Vodja projekta: Mira Ivanovič
E-pošta: mira.ivanovic@zrsvn.si

Kratek opis projekta:
Projektno območje, ki zajema območje Bele krajine in obmejno območje sosednje Hrvaške, je med drugim prepoznavno tudi po plitvem krasu, ki je skromen s površinskimi vodami. Številni izviri, ki so jih ljudje uporabljali kot vire pitne vode, so obzidani, izvirno pa so bili urejeni tudi vaški kali skoraj v vsaki vasi. Ti so služili za napajanje živine, bodisi za pranje ali celo za kopanje. Vsi tako urejeni vodni viri so imeli in nekateri imajo še danes pomembno naravovarstveno funkcijo, zagotavljajo ohranjanje biotskega ravnovesja in biotske ter krajinske pestrosti. Napeljava vodovoda v vaseh in sprememba načina kmetovanja (opuščanje paše) so glavni vzroki, da je večina tako urejenih vodnih virov zapuščenih, zasipanih, zaraslih in tudi že brez vode. Redkost površinskih vodnih virov kliče k skrbnemu ravnanju z njimi in k ohranjanju pokrajinske in biotske raznovrstnosti. Izvedba projekta bo prispevala k povečanju biotske raznovrstnosti ter k ohranitvi in oživitvi naravnih in kulturnih virov čezmejnega projektnega območja, kar bo osnova za krepitev regionalne identitete in raznolikosti, kot tudi zagotavljanje trajnosti.

Rastlinstvo in živalstvo na projektnem območju je slabo raziskano, izvedenih je bilo le nekaj raziskovalnih taborov, pravih sistematskih raziskav pa ni bilo. Le naključne najdbe so opozorile, da gre za izjemno bogato vrstno pestrost, kjer izstopajo celo ogrožene vrste. Za dobro izvedbo sanacije vodnih virov in zagotovitev ciljev projekta je potrebno opraviti tudi temeljite raziskave favne in flore in nato podati konkretne usmeritve za zagotavljanje ugodnih življenjskih razmer. Glede na to, da so določeni naravoslovno pomembni vodni viri tudi ključni za razvoj kraja (gojitveni ribniki in špotni ribolov) in naravoslovnega turizma, je neobhoden tehten pristop k njihovi obnovi. Nujno potrebno je zbrati in analizirati prisotnost ogroženih rastlinskih in živalskih vrst, ki so vezane na kale ter definirati glavne dejavnike, ki te vrste ogrožajo.

Glavni rezultati projekta bodo register vodnih virov na projektnem območju, strategija upravljanja vodnih virov ter izdelani pilotni načrti upravljanja izbranega izvira, kala in ribnika. Tekom projekta bodo izvedena izobraževanja in delavnice za otroke in ostalo lokalno prebivalstvo, na osnovi poznavanja terena pa bodo izdelana tudi naravovarstvena izhodišča za renaturacijo vodnih teles.

Čas trajanja projekta je 30 mesecev, zaključil pa se bo 30. marca 2012.

Partnerji v projektu:
Vodilni partner projekta je Občina Črnomelj (www.crnomelj.si), v projektu pa sodelujejo še naslednji partnerji iz Slovenije in Hrvaške:
• Občina Metlika, www.metlika.si
• Občina Semič, www.semic.si
• Zavod RS za varstvo narave, www.zrsvn.si
• Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje (Hrvaški partner), www.park-zumberak.hr
• Ribiška družina Črnomelj, www.rdcrnomelj.si