IZBOLJŠANJE STANJA VRST IN HABITATNIH TIPOV V TRIGLAVSKEM NARODNEM PARKU

Akronim:  VrH Julijcev (ESRR – šifra operacije: OP20.03926)

Projekt sledi izhodiščem Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020. Izvaja se v okviru prednostne naložbe 6.2. »Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in zelenimi infrastrukturami« in specifičnega cilja »Izboljšanje stanja evropsko pomembnih vrst in habitatnih tipov, prednostno tistih s slabim stanjem ohranjenosti in endemičnih vrst« ter je eden od prednostnih projektov za izvedbo v okviru Programa upravljanja območij Natura 2000 (2015–2020).

Projekt/naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Trajanje projekta: 1. 2. 2018 – 31. 12. 2023
Projektni partnerji: Javni zavod Triglavski narodni park (vodilni partner), Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Zavod za gozdove Slovenije, Zavod za ribištvo Slovenije, Turizem Bohinj, Občina Tolmin, Kmetijsko gozdarski zavod Kranj, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Planinska zveza Slovenije.
Skupna vrednost projekta: 3.689.249,87 EUR, vrednost del ZRSVN: 151.643,70 EUR.

Opis projekta: Projekt je namenjen izboljšanju stanja osmih kvalifikacijskih vrst (alpska možina, veliki pupek, hribski urh, divji petelin, gozdni jereb, belka, kotorna, triprsti detel) in štirih habitatnih tipov (vrstno bogata travišča s prevladujočim navadnim volkom (Nardus stricta) na silikatnih tleh, gorski ekstenzivno gojeni travniki, aktivna visoka barja, trde oligo-mezotrofne vode z bentoškimi združbami parožnic (Chara spp.) na območjih Natura 2000 v Triglavskem narodnem parku, stanje katerih je ocenjeno kot neugodno ali celo slabo brez pričakovanega izboljšanja v prihodnosti.

Projektne aktivnosti:

  • Uveljavitev in označitev mirnih območij v prostoru za divjega petelina in belko.
  • Odkup zemljišč v zasebni lasti za izboljšanje habitata triprstega detla.
  • Odstranitev lesne zarasti na Črni Prsti za izboljšanje habitata alpske možine.
  • Odstranitev zarasti in ureditev pašnih površin za izboljšanje habitata kotorne.
  • Tradicionalna obnova sedemnajstih opuščenih ali zaraščajočih se kalov na planinah za velikega pupka in hribskega urha.
  • Svetlitvena sečnja in sadnja plodonosnega drevja za izboljšanje habitata divjega petelina na Pokljuki.
  • Odstranjevanje jezerske zlatovčice in pisanca ter makrofitov iz Dvojnega jezera.
  • Optimizacija in nadgradnja obstoječe male komunalne čistilne naprave pri Koči pri Triglavskih jezerih.

Z načrtovanimi ukrepi projekta bomo izboljšali stanje habitatnih tipov in habitatov vrst na najmanj 302,77 ha in sicer za divjega petelina 87 ha, belko 100 ha, aktivna visoka barja 4 ha, alpsko možino 2 ha, kotorno 18 ha, hribskega urha in velikega pupka na 0,17 ha, gozdnega jereba na 20 ha, visokogorska jezera na 1,6 ha in triprstega detla na 70 ha.

Vloga Zavoda RS za varstvo narave : Analizirali bomo obstoječe stanje dvoživk v kalih, sodelovali pri pripravi načrta obnove in pri nadzoru izvedbe obnove kalov. Na območju Vitranca bomo analizirali gostoto obiska planinske poti na Ciprnik in izvedli ukrepe za uveljavitev mirne cone za divjega petelina na rastišču Vitranc. Sodelovali bomo pri komunikaciji z lastniki zemljišč za odkupe zemljišč in sklenitev pogodbenega varstva za prilagojeno rabo gozdov na Pokljuki in Mežakli za izboljšanje stanja triprstega detla. Na področju ozaveščanja javnosti bo Zavod pripravil naravoslovne dni za osnovne šole in osnoval  več informativnih tabel.

Koordinator projekta na Zavodu RS za varstvo narave:
Davor Krepfl
Planina 3, 4000 Kranj
telefon: 04 20 19 468
E-pošta: davor.krepfl@zrsvn.si