Ohranjanje in upravljanje sladkovodnih mokrišč v Sloveniji – WETMAN

Cilj projekta: obnova in izboljšanje stanja šestih slovenskih mokrišč, ki so opredeljena tudi kot območja Natura 2000. To so Pohorska barja, Zelenci, Mura – petišovci, Planik, Vrhe in Gornji kal.  Območja predstavljajo različne tipe mokrišč (visoka in nizka barja, mrvice, kale, mokrotne in poplavne travnike), ki v preteklosti niso bila ustrezno vzdrževana.
Mokrišča so eden najbolj ogroženih habitatov tudi v Sloveniji, ter hkrati nosilci ekosistemskih, kulturnih, turističnih in estetskih »storitev«, tako za naravo kot človeka. Projektni cilji so zato usmerjeni k izboljšanju oz. vzpostavitvi ugodnega stanja ohranjenosti desetih evropsko ogroženih vrst ter šestih mokriščnih habitatnih tipov, ki se pojavljajo na teh območjih.

Skozi projekt smo:
– izboljšali hidrološke razmere na Pohorskih barjih, Zelencih, Vrheh in Muri – Petišovcih,
– odstranili zarasti na vseh pilotnih območjih,
– izlovili invazivne vrst rib na Gornjem kalu in Muri – Petišovcih,
– preprečevali uničevanje ogroženih habitatov ter vznemirjanje ogroženih vrst z izgradnjo usmerjenih sprehajalnih poti na Zelenchi in Pohorskih barjih
– pripravili smernice za upravljanje pilotnih območij in vključitev le teh v sektorske načrte  kar zagotavlja trajnostno ohranjanje pilotnih območij.
Akcije na terenu so bile podprte s komunikacijskimi akcijami na nacionalni in lokalni ravni.

Projekt je trajal od 1. 2. 2011 – 1. 2. 2015. Vrednost projekta je bila 2.144.376€ in je 50% sofinancirana s strani EU (1.072.188€) programa »LIFE+ narava«.

Zavod RS za varstvo narave je kot prijavitelj projekta k sodelovanju povabil naslednje partnerje: Inštitut za vode Republike Slovenije (IZVRS), Zavod za ribištvo Slovenije (ZZRS), Zavod za gozdove Slovenije (ZGS), Občino Ruše, Občino Kranjska Gora ter Radio in televizijo Slovenije (RTV).

V sklopu projekta je izdelana tudi spletna stran www.wetman.si.

Vodja Projekta:
dr. Nika Debeljak
Zavod RS za varstvo narave, Osrednja enota
e-pošta: nika.debeljak@zrsvn.si