zagotavljanje primerne rabe kraških travišč in ostenij za ohranjanje izbranih habitatnih tipov in vrst na območju Nature 2000 »Kras«

Akronim:  ZA KRAS (ESRR – šifra operacije: OP20.01465)

Projekt sledi izhodiščem Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020. Izvaja se v okviru prednostne naložbe »Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in zelenimi infrastrukturami« in specifičnega cilja »Izboljšanje stanja evropsko pomembnih vrst in habitatnih tipov, prednostno tistih s slabim stanjem ohranjenosti in endemičnih vrst« ter je eden od prednostnih projektov za izvedbo v okviru Programa upravljanja območij Natura 2000 (2015–2020).

Projekt/naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Trajanje projekta: 1. 11. 2016 – 31. 12. 2022
Projektni partnerji: Javni zavod Park Škocjanske jame (vodilni partner), Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Elektro Primorska d.d., Občina Divača, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica,
Skupna vrednost projekta: 2.973.376,27 EUR, vrednost del ZRSVN: 271.719,88 EUR.
Opis projekta: Projekt bo prispeval k ohranjanju narave na izbranih območjih Nature 2000 Kras. Območje izvajanja projekta je sovpada z zavarovanim območjem Regijskega parka Škocjanske jame, kjer partnerji prepoznavajo procese, pritiske in nevarnosti, ki imajo negativen vpliv na stanje ohranjenosti nekaterih Natura 2000 habitatnih tipov in vrst. V okviru projekta bomo:
– Izvedli odkup zemljišč in sklenili pogodbe o varstvu narave z namenom vzpostavitve mirnih con na območjih kraških travišč, življenjskih okolij evropsko pomembnih vrst ptic in metuljev. S tem se bo preprečila neustrezna raba zemljišč in zmanjšale negativne posledice prisotnosti človeka na teh območjih.
– Uredili bomo odvajanje fekalnih voda nad Škocjanskimi jamami (izgradnja kanalizacijskega omrežja v naseljih Škocjan, Matavun in Betanja s priključitvijo na ustrezne čistilne naprave).
– Izolirali bomo izbrane stebre srednje napetostnih daljnovodov z namenom preprečevanja poginov ptic.
– Postavljali bomo koridorje za prehod dvoživk ob cestah.
– Uredili bomo dva kala in s tem izboljšali habitatne razmere za ogrožene vrste dvoživk.
– Izdelali bomo mobilno aplikacijo za identifikacijo ptic in izvajanje monitoringa.
– Očistili bomo del Divaške jame z namenom izboljšanja habitata za jamske nevretenčarje, predvsem drobnovratnika.
– Zaprli bomo jamo Polina Peč z namenom preprečitve postavljanja nelegalnih pasti za drobnovratnika in druge jamske nevretenčarje.
Med pomembne aktivnosti projekta sodi tudi ozaveščanje in izobraževanje obiskovalcev, lokalnega prebivalstva in ostalih deležnikov.
Vloga Zavoda RS za varstvo narave v projektu: v okviru projekta bomo analizirali obstoječe stanje travišč in kalov ter pripravil strokovne usmeritve za vzpostavitev in ohranjanje ugodnega stanja vrst in habitatov. Usmeritve bomo v pisni in ustni obliki posredovali kmetom, jamarjem in drugi zainteresirani javnosti ter sodelovali pri izvedbi delavnic zanje. Ključna naloga bo zagotoviti strokovno podporo, usmerjanje in koordiniranje posameznih aktivnosti na terenu ter poskrbeti za izdelavo gradiv za interpretacijo (zloženke in delavnice za kmete in jamarje) in za promocijo izvedenih ukrepov. Vodili bomo aktivnosti, potrebne za sanacijo stanja v Divaški jami ter za zaprtje Poline Peči. Zavod bo imel tudi pomembno povezovalno vlogo med različnimi partnerji in zunanjimi izvajalci, ki bodo vključeni v posamezne ukrepe, ter pri spodbujanju domačinov (lokalna jamarska društva in kmetje) v vključevanje k aktivnostim za izboljšanje stanja ogroženih vrst in habitatov.

Koordinator projekta na Zavodu RS za varstvo narave:
dr. Jana Laganis
Delpinova 16, 5000 Nova Gorica
telefon: 031 773 929
E-pošta: jana.laganis@zrsvn.si