Drava – Natura 2000 reka za prihodnost

Izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov rečnega in obrečnega pasu reke Drave -zaDravo

Akronim: zaDravo (ESRR – šifra operacije: OP20.04960)
Operacija je sofinancirana iz prednostne naložbe »Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in zelenimi infrastrukturami« iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
http://www.eu-skladi.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Obdobje trajanja projekta: 1. 6. 2019 do 31. 3. 2023

Vodilni partner projekta: Mariborska razvojna agencija

Preostali partnerji v projektu: Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Direkcija Republike Slovenije za vode, Znanstveno raziskovalno središče Bistra Ptuj, Občina Starše, Občina Duplek, Občina Središče ob Dravi

Skupna vrednost projekta: 6.221.498,76 EUR

Opis projekta: Reka Drava, med Mariborom in državno mejo pri Središču ob Dravi ter njeni pritoki, ima izražene posebne naravovarstvene in okoljske lastnosti, povezane s pestrostjo rečnih in obrečnih habitatov številnih ogroženih, zavarovanih in mednarodno varovanih živalskih in rastlinskih vrst. Drava in območja ob Dravi niso določena le kot posebna varstvena območja Natura 2000, ampak tudi kot posebne naravne vrednote in zavarovana območja.

Projekt naslavlja izboljšanje neugodnega stanja kvalifikacijskih habitatnih tipov in vrst na varovanem območju, ki je posledica hidroloških in hidromorfoloških sprememb, ob hkratnem izboljševanju ekosistemskih storitev.

Osnovni cilji projekta so:

  • izboljšanje stanja habitatov vrst, vezanih na mokriščne habitate,
  • izboljšanje stanja habitatov vrst, vezanih na gozdne habitate, krajinske strukture in prodišča,
  • dvig ozaveščenosti in izobraževanje prebivalstva o rečnem in obrečnem ekosistemu, ohranjanju narave, kulturne dediščine in krajine ter izboljšanje ponudbe sonaravnega turizma v Podravju.

Vloga Zavoda RS za varstvo narave v projektu: v okviru projekta je ključna vloga Zavoda RS za varstvo narave predvsem z vidika strateškega načrtovanja in izvajanja Programa upravljanja z Naturo 2000 na območju. Zavod bo sodeloval pri usmerjanju in nadzoru izvedbe vseh projektnih aktivnosti, tako neposrednih kot posrednih. Zavod je prav tako nosilec izvedbe dela neposrednih aktivnosti na terenu.

 Koordinator projekta na Zavodu RS za varstvo narave:
Simon Veberič
Pobreška cesta 20a, 2000 Maribor
telefon: 02/33 31 371
e-pošta: simon.veberic@zrsvn.si