Zagon: Znanje za gospodaren odnos do narave.

Trajanje projekta: 01. 09. 2022 – 30. 04. 2024

Projekt Zagon sofinancirajo Islandija, Lihtenštajn in Norveška s sredstvi Finančnega mehanizma EGP v višini 1.199.389,00 EUR.

Spletna stran projekta: /

Spletna stran nosilca programa: https://www.norwaygrants.si/

Sodelujoče organizacije v projektu:

 • Občina Grosuplje (vodilni partner)
 • Zavod za turizem in promocijo – Turizem Grosuplje
 • Zavod za varstvo narave (OE Celje, OE Maribor, OE Ljubljana)
 • Zavod za gozdove (OE Nazarje)
 • Gozdarski inštitut Slovenije
 • University College for Green Development (Norveška)

Opis projekta: Projektna območja (Menina planina, Rački ribniki, Radensko polje, Kamniško Savinjske Alpe – Grintovci) so Natura 2000 območja, katerih tarčne kvalifikacijske vrste in habitatni tipi so v neugodnem ohranitvenem stanju in so v zadnjih 10 letih zaradi podnebnih sprememb utrpeli veliko škodo oz. jih podnebne spremembe nadaljnje ogrožajo. Vloga gozda in gozdarstva pri prilagajanju in blažitvi podnebnih sprememb sta izjemno pomembna. Vpliv višjih temperatur in spremenjenega padavinskega režima se že kaže v večjem številu dalj trajajočih in bolj intenzivnih ujm ter posledično spreminjanju sestave drevesnih vrst. Mokrišča so naravni vodni zbiralniki, ki z zajemanjem in shranjevanjem ogljika zmanjšujejo atmosferske toplogredne pline. Z zadrževanjem vode varujejo pred vremenskimi nevarnostmi kot so poplave. Degradacija mokrišča zaradi podnebnih sprememb povzroča, da mokrišča prenehajo delovati kot ponor ogljika in postanejo njegov vir. S projektom bomo na projektnih območjih izboljšali sposobnost omenjenih ekosistemov za ponor CO2, razvili modele upravljanja in ozaveščali o koristi ohranjene narave in zavedanju o pomembnosti dobre ohranjenosti ekosistemov in njihovih storitev za blaženje in prilagajanje posledicam podnebnih sprememb.

Glavni cilj projekta je povečati odpornost ekosistemov, ki so najbolj pod pritiskom podnebnih sprememb. V projektu se bomo osredotočili predvsem na gozdove in mokrišča za katere je značilen velik prispevek k blaženju podnebnih sprememb.

Glavne projektne aktivnosti:

 • Odkup zemljišča na območju Radenskega polja ( predan v upravljanje upravljalcu območja).
 • Vzpostavitev učne poti na Radenskem polju.
 • Sodelovanje in prenos dobrih praks s projektnim partnerjem iz Norveške.
 • Izvedba hidrološke raziskave, revitalizacija mokrišča pri Pirki in priprava Akcijskega načrta za upravljanje mokrišča pri Pirki.
 • Obnova nasipa in zapornice med Grajevnikom 1 in 2, obnova nasipa in iztočnega objekta iz Grajevnika 2, ureditev vtočne pregrade v dovodnem jarku na južni/vzhodni strani Grajevnika 1 in 2, odstranitev lesne vegetacije in vrhnje plati sedimenta v Grajevniku 2 in odstranitev tujerodnih vrst na območju Grajevnika 1 in 2.
 • Obnova in izkop lakuž, izvedba omejitve paše, ocena stanja dvoživk in popis populacije velikega pupka in hribskega urha na izbranih lakužah na Menini planini.
 • Izvedba omejitve paše in fitocenološki popis na Turnovki.
 • Popis izbranih vrst in izboljšanje habitata za izbrane vrste na Raduhi, ukrepi za zagotavljanje ustrezne strukture gozda ob gozdnih cestah na podobmočjih Raduhe in Podolševe, priročnik izvajanja ukrepov, študija Analiza vpliva gozdnih prometnic na habitat izbranih vrst in njegove ekosistemske storitve, renaturacija in hidrološka sanacija sistema vlak na podobmočjih Raduhe in Podolševe, priročnik za upravljanje z gozdnimi prometnicami za ohranjanje oziroma izboljšanje habitatov izbranih vrst in njihovih ekosistemskih storitev.
 • Popis ekosistemskih storitev na vseh pilotnih območjih.
 • Priprava Priročnika za aplikacijo Enovitega modela upravljanja ekosistemov (EMUE).
 • Priprava Priročnika za aplikacijo Kompleksnega modela upravljanja ekosistemov na krajinski ravni.
 • Priprava osnutka načrta upravljanja KP Radensko polje, smernic za vključevanje EMUE v GGN, smernic za vključevanje EMUE v pašni načrt z vidika zagotavljanja ugodnega stanja kvalifikacijskih vrst dvoživk na območju Menine, osnutka načrta upravljanja za KP Rački ribniki-Požeg.
 • Izobraževanje in ozaveščanja različnih ciljnih skupin.
 • Delavnice z deležniki v okviru izvedbe aktivnosti na projektnih območjih.
 • Izobraževanje za zunanje deležnike in strokovnjake partnerskih inštitucij.

Ciljne skupine projekta: Eden izmed ključnih ciljnih skupin projekta so kmetje, lastniki gozdov in nepremičnin na projektnem območju in ostali deležniki. Z njimi želimo vzpostaviti trajno sodelovanje. Za kakovostno in dolgoročno načrtovanje in izvajanje naravovarstvenih ukrepov so občine ključnega pomena. Med ciljne skupine spadajo tako strokovnjaki partnerskih organizacij kot širših skupnosti. Skozi projekt bodo prav tako usposobljeni kmetijski svetovalci KGZS OE Celje in OE Mozirje. Še posebej pomembno je sodelovanje planinskih društev in pašnih skupnosti. Splošno javnost bomo obveščali preko delavnic, komunikacijskih in promocijskih aktivnostih ter objav v medijih.

Koordinator projekta na ZRSVN:

Danijela Kodrnja
Zavod RS za varstvo narave
Območna enota Celje
Vodnikova ulica 3
3000 Celje
T:  03 426 03 45
E: danijela.kodrnja@zrsvn.si