Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželjeLAS Za mesto in vas

Akronim projekta: Zgodbe mokrišč
Številka projekta: 33152-179/2017
Čas trajanja projekta: januar 2019 – oktober 2021
Nosilec projekta: Občina Mengeš
Zavod RS za varstvo narave v projektu nastopa kot projektni partner.
Ostali partnerji: Občina Vodice, Občina Trzin, Občina Medvode in Osnovna šola Mengeš

Vrednost celotnega projekta: 166.592,71 EUR

Višina sofinanciranja: 99.915,25 EUR, projekt se izvaja v okviru LAS Za mesto in vas ter je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada: Evropa investira v podeželje

Predstavitev projekta:

Namen projekta je prispevati k izboljšanju stanja in dolgoročni ohranitvi lokalnih mokrišč v občinah Trzin, Mengeš, Medvode in Vodice ter povečati ozaveščenost o biotski raznovrstnosti in ekosistemskih storitvah mokrišč med lokalnim prebivalstvom.

Cilji projekta:

Cilji projekta so izboljšati stanje 4 lokalnih mokrišč z naravovarstvenim statusom s konkretnimi terenskimi aktivnostmi; urediti 4 lokalna mokrišča z manjšo infrastrukturo za opazovanje in doživljanje narave ter z namenom usmerjanja obiskovalcev; povečati ozaveščenost o biotski raznovrstnosti in ekosistemskih storitvah mokrišč v širokem spektru starostnih in interesnih skupin lokalnega prebivalstva z organizacijo najmanj 20 dogodkov, z izvedbo izobraževalnega programa za lokalne vodnike ter z obsežnim promocijskim materialom; nameniti poseben poudarek izobraževanju ter krepitvi pozitivnega odnosa otrok in mladine do narave z izvedbo najmanj 16 izobraževalnih in doživljajskih aktivnosti na lokalnih mokriščih ter izvedbo dolgoročnejšega izobraževalnega programa »Mladi naravovarstvenik-varuh mokrišč« v sodelovanju z OŠ Mengeš; prav tako pa za dolgoročno ohranjanje lokalnih mokrišč spodbuditi sodelovanje deležnikov različnih sektorjev in civilne družbe, ter tudi zagotoviti prepoznavnost in promocijo projekta in programa CLLD.

Pričakovani rezultati operacije:

Po končanem projektu bo zmanjšano število oz. obseg invazivnih tujerodnih rastlinskih in živalskih vrst na naravovarstveno pomembnih območjih, postavljeni bodo manjši infrastrukturni objekti za usmerjanje in izobraževanje obiskovalcev (interaktivne tabele, opazovalnica, igrala), usposobljeni lokalni vodniki po mokriščih in mladi naravovarstveniki ter izvedeno ozaveščanje lokalnega prebivalstva o pomenu mokrišč (številni dogodki na temo mokrišč za lokalno prebivalstvo, fotografsko-likovni in rokodelski natečaj na temo mokrišč, promocija projekta z objavami v medijih ter izdajo publikacij in promocijskega materiala).

Naloge ZRSVN:

Zavod ima v projektu vlogo strokovnega koordinatorja projekta in se bo vključeval v vse delovne faze projekta kot strokovna pomoč pri zasnovi aktivnosti ter kot terenski nadzor pri izvedbi aktivnosti. Samostojne izvedbene naloge pa so: priprava in izvedba izobraževalnega programa za vodnike po mokriščih, priprava in izvedba izobraževalnega programa Mladi naravovarstvenik za osnovnošolce, izvedba naravoslovnih dni in delavnic za vrtce in za osnovne šole, priprava in izvedba dogodkov o mokriščih za lokalno prebivalstvo.

Koordinator projekta na ZRSVN:

mag. Andreja Škvarč; OE Kranj
Planina 3, 4000 Kranj
telefon: 04/201 94 63
e-pošta: andreja.skvarc@zrsvn.si

Več informacij: