Katalog informacij javnega značaja

 

Naravne vrednote, zavarovana območja, območja Natura 2000, ekološko pomembna območja

Habitatni tipi

Cone vrst in habitatnih tipov

Poročila po 17. členu Direktive o habitatih in 12. členu Direktive o pticah