Katalog informacij javnega značaja

 

Habitatni tipi

Cone vrst in habitatnih tipov

Poročila po 17. členu Direktive o habitatih in 12. členu Direktive o pticah