Katalog informacij javnega značaja Zavoda RS za varstvo narave vsebuje splošne podatke o Zavodu RS za varstvo narave kot organu ter o informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga. Vsebuje tudi opis načina dostopa do informacij javnega značaja ter seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja.
Katalog je pripravljen v skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 72/14 – Skl. US, 19/15 – Odl. US in 102/15, 32/16 in 7/18) in Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16); v skladu z določbami navedene uredbe se katalog posodobi ob vsakokratni spremembi, vendar najpozneje do 15. dne meseca, ki sledi mesecu spremembe vsebine kataloga.