Habitatni tip ali tip življenjskega prostora je značilen življenjski prostor rastlinskih in živalskih vrst (npr: vlažni travnik, barje, hrastov gozd, reke in potoki…).

Kartiranje habitatnih tipov je hitra in natančna metoda, ki v razmeroma kratkem času omogoča pridobiti kar največ informacij o stanju in strukturi habitatnih tipov v nekem prostoru. Osnova za terensko delo je digitalni ortofoto posnetek (DOF), na katerega vrisujemo meje posameznih habitatnih tipov (poligone). Končni izdelek je karta strnjenih ploskev (poligonov), kjer mora imeti vsaka od njih določeno vsaj eno vrednost – vrsto habitatnega tipa na tisti površini. Rezultati kartiranja z naravovarstvenim ovrednotenjem habitatnih tipov so uporabni pri načrtovanju njihovega varstva ter strategiji razvoja nekega območja ( npr. načrtovanje infrastrukture).

Dostopna izvedena kartiranja habitatnih tipov

Tipologija habitatnih tipov

Navodila za kartiranje habitatnih tipov