Gradnja objektov na območjih, ki imajo na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status

Območja, ki imajo skladno s predpisi s področja ohranjanja narave poseben status in je na njih treba pridobiti naravovarstveno soglasje ali strokovno mnenje v postopku gradbenega dovoljenja:

  • območja Natura 2000 – posebna varstvena območja in potencialna posebna varstvena območja, določena z Uredbo o posebnih varstvenih območjih;
  • zavarovana območja, določena z akti o zavarovanjih;
  • območja naravnih vrednot državnega ali lokalnega pomena, določena s Pravilnikom o določitvi in varstvu naravnih vrednot.

Informacijo, ali se območje načrtovane gradnje nahaja na katerem od navedenih območij, lahko preverite v naravovarstvenem atlasu. Naravovarstvenega soglasja ali strokovnega mnenja v postopku gradbenega dovoljenja ni treba pridobiti na ekološko pomembnem območju, kadar območje nima hkrati še katerega od zgoraj navedenih statusov.

 Gradnja objekta, za katerega je predpisano gradbeno dovoljenje

Za gradnjo objekta, za katerega je skladno z  Gradbenim zakonom in z Uredbo o razvrščanju objektov predpisana pridobitev gradbenega dovoljenja (nezahtevni, manj zahtevni in zahtevni objekti), je treba pridobiti projektne in druge pogoje ter strokovno mnenje Zavoda RS za varstvo narave v skladu z Gradbenim zakonom.

Stranka vloži zahtevo za pridobitev naravovarstvenih projektnih in drugih pogojev na obrazcu iz Priloge 8 Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov.

Stranka vloži zahtevo za pridobitev strokovnega mnenja Zavoda RS za varstvo narave na obrazcu iz Priloge 9 zgoraj omenjenega pravilnika.

Zahteva za pridobitev naravovarstvenih projektnih in drugih pogojev ter zahteva za pridobitev strokovnega mnenja za gradnjo objekta, za katerega je predpisano gradbeno dovoljenje, se odda na pristojno območno enoto Zavoda RS za varstvo narave.

 Gradnja objekta, za katerega ni predpisano gradbeno dovoljenje

Za posege, za katere gradbeno dovoljenje skladno z Gradbenim zakonom in z Uredbo o razvrščanju objektov ni predpisano (npr. enostavni objekti), stranka vloži zahtevo za pridobitev naravovarstvenih pogojev in naravovarstvenega soglasja na Ministrstvo za naravne vire in prostor na e-naslov: gp.mnvp@gov.si ali po klasični pošti na naslov: Ministrstvo za naravne vire in prostor, Dunajska cesta 48,1000 Ljubljana.