Na katerih območjih moram pridobiti naravovarstvene pogoje in soglasje ali pogoje in mnenje v okviru gradbenega dovoljenja?

Območja, ki imajo na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status in je na njih treba pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje ali pogoje in mnenje v postopku gradbenega dovoljenja, so naslednja:

 • območja Natura 2000 – posebna varstvena območja in potencialna posebna varstvena območja, določena z Uredbo o posebnih varstvenih območjih,
 • zavarovana območja, določena z akti o zavarovanjih in
 • območja naravnih vrednot državnega ali lokalnega pomena, določena s Pravilnikom o določitvi in varstvu naravnih vrednot.

Kje preverim, kateri statusi ohranjanja narave so prisotni na območju, kjer želim graditi?

Informacijo o tem, ali se območje načrtovane gradnje nahaja na katerem od navedenih območij, lahko preverite v naravovarstvenem atlasu.

POZOR! Naravovarstvene pogoje in soglasje ali pogoje in mnenje v okviru gradbenega dovoljenja je treba pridobiti tudi v primeru, ko načrtovani poseg leži izven območij iz prejšnje točke, vendar v območju daljinskega vpliva na ta območja. To lahko preverite v Prilogi 2 Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja v stolpcu Daljinski vpliv.

Kdaj moram zaprositi za izdajo projektnih in drugih pogojev oziroma mnenje v okviru gradbenega dovoljenja in kam naslovim vlogo? Kakšna je vloga?

Za gradnjo objekta, za katerega je skladno z  Gradbenim zakonom in z Uredbo o razvrščanju objektov predpisana pridobitev gradbenega dovoljenja (nezahtevni, manj zahtevni in zahtevni objekti), je treba pridobiti projektne in druge pogoje ter strokovno mnenje Zavoda RS za varstvo narave v skladu z Gradbenim zakonom.

Zahteva za pridobitev naravovarstvenih projektnih in drugih pogojev ter zahteva za pridobitev strokovnega mnenja za gradnjo objekta, za katerega je prepisano gradbeno dovoljenje, se odda na pristojno območno enoto Zavoda RS za varstvo narave.

Stranka vloži zahtevo za pridobitev naravovarstvenih projektnih in drugih pogojev na obrazcu iz Priloge 8 Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov.

Stranka vloži zahtevo za pridobitev strokovnega mnenja Zavoda RS za varstvo narave na obrazcu iz Priloge 9 zgoraj omenjenega pravilnika.

Kaj moram pridobiti za gradnjo enostavnega objekta, kdaj moram zaprositi za izdajo naravovarstvenih pogojev in naravovarstvenega soglasja in kam naslovim vlogo? Kakšna je vloga?

Za gradnjo objekta, za katere gradbeno dovoljenje skladno z Gradbenim zakonom in z Uredbo o razvrščanju objektov ni predpisano (npr. enostavni objekti), stranka vloži zahtevo za pridobitev naravovarstvenih pogojev in naravovarstvenega soglasja. Obrazci za pridobitev naravovarstvenih pogojev in naravovarstvenega soglasja so dostopni na spletni strani Ministrstva za naravne vire in prostor

.

V kolikem času Zavod RS za varstvo narave izdela mnenje?

Mnenje izdelamo v zakonsko predpisanem roku 15 dni oziroma 30 dni v primeru zahtevnih objektov. V primeru, ko so potrebna obsežnejša preverjanja, lahko skladno z Zakonom o ohranjanju narave mnenje izdelamo v 30 dneh oziroma 60 dneh za zahtevne objekte, o čemer vas predhodno obvestimo.

Kdaj je treba izvesti presojo sprejemljivosti vplivov posega na varovana območja in kdo jo naredi?

Presojo sprejemljivosti je treba izvesti za gradnjo objekta na območjih Natura 2000 in na zavarovanih območjih. Ko boste Zavod RS za varstvo narave zaprosili za pogoje ali mnenje, bo ta v mnenju ugotovil, ali je presoja potrebna ter pripravil strokovno mnenje, na podlagi katerega bo nato upravni organ ob izdaji gradbenega dovoljenja izvedel presojo sprejemljivosti. V postopku gradbenega dovoljenja je pristojni organ za presojo sprejemljivosti upravna enota oziroma v primeru posegov državnega pomena in pri posegih, za katere je potrebno izvesti presojo vplivov na okolje, pa Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.

Presoja sprejemljivosti se izvede tudi v postopku pridobitve naravovarstvenega soglasja. Tudi v tem postopku Zavod RS za varstvo narave v mnenju poda ugotovitev o uvedbi presoje sprejemljivosti in poda strokovno mnenje, na podlagi katerega Agencija RS za okolje ob izdaji naravovarstvenega soglasja izvede presojo sprejemljivosti.

Ali je z izdajo mnenja že izvedena presoja sprejemljivosti?

 V strokovnem mnenju je podana ugotovitev o nujnosti izvedbe presoje sprejemljivosti ter podana strokovna ocena o vplivih nameravane gradnje na varstvene cilje varovanih območij. Ta ocena predstavlja strokovno osnovo za izvedbo presoje sprejemljivosti, ki jo opravi upravni organ ob izdaji gradbenega dovoljenja oziroma naravovarstvenega soglasja.

Kaj pomenijo ocene A-E za sprejemljivost posega?

Ocene pomenijo:

A – poseg ne vpliva na varovana območja ali pa je vpliv pozitiven;

B – vpliv je nebistven;

C – vpliv je nebistven ob izvedbi omilitvenih ukrepov;

D – vpliv je bistven;

E – vpliv je uničujoč.

Če se vplivi posega uvrstijo v velikostne razrede A, B ali C, je poseg sprejemljiv.

Če se vplivi posega uvrstijo v velikostna razreda D ali E, je poseg nesprejemljiv.

Kako poteka postopek pridobitve pogojev, mnenj in gradbenega dovoljenja?

 Stranka zaprosi Zavod RS za varstvo narave (ZRSVN) za projektne in druge pogoje ali za mnenje v okviru pridobitve gradbenega dovoljenja. Zahtevo za pridobitev naravovarstvenih projektnih in drugih pogojev vloži na obrazcu iz Priloge 8Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov. Zahtevo za pridobitev strokovnega mnenja Zavoda RS za varstvo narave vloži na obrazcu iz Priloge 9 zgoraj omenjenega pravilnika.

 • ZRSVN pripravi projektne in druge pogoje, če so ti potrebni, oziroma mnenje o sprejemljivosti načrtovanega posega v naravo. Opredeli se tudi do izvedbe presoje sprejemljivosti in pripravi oceno vpliva načrtovanega posega na naravo.
 • Če je ZRSVN izdal pogoje, jih stranka vključi v projektno dokumentacijo in vloži zahtevo za izdajo strokovnega mnenja o sprejemljivosti posega. Če je izdal strokovno mnenje, ga stranka priloži k vlogi za gradbeno dovoljenje, ki jo naslovi na pristojno upravno enoto.
 • ZRSVN preveri vključenost pogojev v projektno dokumentacijo in izda strokovno mnenje, ki ga stranka priloži vlogi za izdajo gradbenega dovoljenja na pristojno upravno enoto.

 Ali izdani projektni in drugi pogoji štejejo kot mnenje, ki ga je treba priložiti vlogi za izdajo gradbenega dovoljenja na upravno enoto?

Ne. Pogoje mora stranka vključiti v projektno dokumentacijo in jo z vlogo za mnenje posredovati na Zavod RS za varstvo narave. Ta bo preveril upoštevanje projektnih in drugih pogojev ter izdal mnenje o sprejemljivosti posega, ki ga stranka priloži vlogi za izdajo gradbenega dovoljenja.

Po vključitvi projektnih pogojev je Zavod RS za varstvo narave izdal mnenje, v katerem ugotavlja, da so projektni pogoji ustrezno vključeni v dokumentacijo, vendar je navedel še druge pogoje. Kaj naredim v tem primeru?

Zavod RS za varstvo narave je izdal končno mnenje, ki ga priložite vlogi za izdajo gradbenega dovoljenja. Drugi pogoji se nanašajo na izvedbo in obratovanje načrtovanega objekta, ki jih bo potrebno upoštevati ob gradnji in uporabi objekta. Upravna enota mora te pogoje vključiti v izrek gradbenega dovoljenja.

Kako poteka postopek pridobitve naravovarstvenega soglasja?

 • Stranka zaprosi Ministrstvo za naravne vire in prostor za naravovarstvene pogoje oz. naravovarstveno soglasje.
 • Ministrstvo za naravne vire in prostor posreduje vlogo Zavodu RS za varstvo narave, ki pripravi naravovarstvene pogoje, če so ti potrebni, oziroma mnenje o sprejemljivosti načrtovanega posega v naravo. Opredeli se tudi do izvedbe presoje sprejemljivosti in pripravi oceno vpliva načrtovanega posega na naravo.
 • Če naravovarstveni pogoji niso potrebni, Ministrstvo za naravne vire in prostor izda naravovarstveno soglasje.
 • Če so pogoji potrebni, Ministrstvo za naravne vire in prostor stranki izda naravovarstvene pogoje. Stranka jih vključi v projektno dokumentacijo in vloži zahtevo za naravovarstveno soglasje.
 • Ministrstvo za naravne vire in prostor preveri vključenost pogojev in izda naravovarstveno soglasje.