Skladno s 47. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/2012)  ter 13. členom Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP, Uradni list RS št. 80/10, 106/10, 57/12) objavljamo Splošne naravovarstvene smernice za urejanje prostora.

Pripravljene so na način in v obliki, ki občinam omogoča neposredno uporabo pri pripravi prostorskih aktov, pa tudi drugim načrtovalcem pri pripravi načrtov s svojega področja. V tekstualnem delu so zbrane splošne in podrobnejše usmeritve za ohranjanje naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti.

Podatki o naravnih vrednotah, ekološko pomembnih območjih, območjih Natura 2000 ter zavarovanih območjih so dostopni na spletnem portalu Naravovarstvenega atlasa Zavoda RS za varstvo narave.

Spremljanja stanja vrst in habitatnih tipov območij Natura 2000 so dosegljiva na spletni stani Ministrstva za okolje in prostor – Natura 2000 .

Grafični sloji območij z naravovarstvenim statusom (uradni register RS) so dostopni na geografskem informacijskem sistemu Agencije RS za okolje na spletni strani (WFS storitev).

Na območju načrtovanja so lahko prisotni tudi habitati zavarovanih vrst, njihovih struktur ali habitatni tipi, ki se prednostno ohranjajo glede na druge habitatne tipe in niso del javno dostopnih podatkov. Za pridobitev teh podatkov predlagamo, da direktno zaprosite Zavod RS za varstvo narave v obliki podrobnejših smernic ali vloge za informacije javnega značaja.

Splošne naravovarstvene smernice se bodo spreminjale praviloma enkrat letno na podlagi spremljanja prakse ali ob spremembah predpisov, na katerih temeljijo.

Navodila za preseke poljubnih grafičnih enot (občina, katastrska parcela, poljubni izrisan poligon) z naravovarstvenimi območji.