Temelj varstva narave pri nas postavlja že Ustava Republike Slovenije. Najprej v petem členu določi, da “Država na svojem ozemlju … skrbi za ohranjanje naravnega bogastva …”. Podrobneje pa o okolju in naravi govori v 72. in 73. členu: npr. “Vsakdo ima v skladu z zakonom pravico do zdravega življenjskega okolja” in  “Vsakdo je dolžan v skladu z zakonom varovati naravne znamenitosti…. Država in lokalne skupnosti skrbijo za ohranjanje naravne in kulturne dediščine.”

Krovni predpis, ki v Sloveniji ureja področje varstva narave je Zakon o ohranjanju narave (ZON). Vendar številne uporabne naravovarstvene določbe najdemo tudi v drugih zakonih: Zakonu o varstvu okolja (ZVO-1), Zakonu o vodah, Zakonu o divjadi in lovstvu (ZDLov-1), Zakonu o gozdovih, in drugih.

Veljavni predpisi s področja narave, okolja in prostora