Razumevanje delovanja ekosistema je vse prej kot preprosta naloga, saj sta živi in neživi del narave neločljivo povezana.


Sečoveljske soline

Kadar varujemo del narave, kjer živijo pomembne rastlinske in živalske vrste, tak del opredelimo kot  naravno vrednoto z ekosistemsko zvrstjo.  Namen varstva je ohranitev vseh elementov žive in nežive narave, ki so potrebni za življenje varstveno pomembnih vrst rastlin in živali.


Mokrotni travniki z muncem

Prevladujoči prvotni ekosistemi v Sloveniji so gozdovi, med negozdnimi pa skalne stene, morje in morska obala, vodotoki in stoječe vode močvirja in barja, ter podzemni ekosistemi. Človek je s svojimi dejavnostmi ponekod prvotno stanje spremenil.  Nastali so številni drugotni ekosistemi, kot so kmetijske površine (njive, travniki, sadovnjaki in drugo), urbane površine (naselja), umetni vodni ekosistemi (akumulacije, ribniki) itn. Vplivi človeka so zelo pomembni za ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti. Danes so mnogi življenjski prostori in življenjske skupnosti ogroženi prav zaradi opuščanja tradicionalnih dejavnosti in zaraščanja v prvotno stanje (gozd).


Pragozd


Belokranjski steljniki