O Naturi 2000

Natura 2000 je evropsko ekološko omrežje, namenjeno ohranjanju biotske raznovrstnosti. Biotska raznovrstnost v Evropi upada. Izginjajo poplavni gozdovi, mokrotni travniki, spreminja se kulturna krajina. Še posebej so na udaru lažje dostopni predeli in tista življenjska okolja, ki so z vidika gospodarske rabe manj zanimiva. Da bi zaustavili in obrnili trend izumiranja rastlinskih in živalskih vrst, je Evropska unija vzpostavila mrežo območij Natura 2000.

Omrežje Natura 2000 temelji na Direktivi o pticah in Direktivi o habitatih. Direktiva o pticah je bila sprejeta že leta 1979. Njen cilj je zaščititi prostoživeče ptice in njihova najpomembnejša življenjska okolja. Varuje tako ptice gnezdilke kot tudi ptice selivke – njihova gnezdišča, prezimovališča in preletne poti. Formalnemu varovanju ptic je sledilo še varovanje drugih rastlinskih in živalskih vrst. Leta 1992 je bila sprejeta Direktiva o habitatih, ki določa merila za varstvo redkih, ogroženih ali endemičnih vrst prostoživečih živali in rastlin ter habitatnih tipov. Obe direktivi skupaj tvorita okvir ohranjanja narave v EU – omrežje Natura 2000. S pomočjo določil obeh direktiv v Evropi varujemo več kot 1000 redkih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrst ter 200 habitatnih tipov. Slovenija je obe direktivi implementirala z Uredbo o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000).

Podrobnejše informacije o posameznih območjih Natura 2000 se vodijo v t.i. Natura 2000 standardnih obrazcih (SDF), ki so osnovna dokumentacija o omrežju Natura 2000 na ravni Evropske unije. Več o SDF si lahko preberete tukaj. Obrazci z aktualnimi podatki za vsa območja Natura 2000 so dostopni na spletni strani Evropske okoljske agencije – Natura 2000 Network Viewer. Informacije o izhodiščnih vrednostih ekoloških podatkov SDF za slovenska območja Natura 2000 dobite tukaj.

Več o omrežju Natura 2000 je dostopno tukaj in v brošuri Natura 2000 v Sloveniji.

O procesu vzpostavljanja omrežja Natura 2000 v Sloveniji si lahko preberete tukaj.

Upravljanje z območji Natura 2000

Za ohranjanje oz. doseganje ugodnega stanja varovanih vrst in habitatnih tipov je treba z območji Natura 2000 ustrezno upravljati. Slovenija se je odločila, da bo območja Natura 2000 upravljala preko že vpeljanih sektorskih načrtov in skupne kmetijske politike EU.  Podrobnejši varstveni cilji, usmeritve in ukrepi so za vse vrste in habitatne tipe na območjih Natura 2000 opredeljeni v Programu upravljanja območij Natura 2000.

Spremljanje stanja na območjih Natura 2000

Za učinkovito upravljanje z območji Natura 2000 je treba spremljati stanje vrst in habitatnih tipov ter tudi učinkovitost izvedenih ukrepov na stanje biotske raznovrstnosti. V ta namen so bili izvedeni nekateri popisi stanja in vzpostavljeni monitoringi za nekatere izbrane ciljne vrste. Izvaja se tudi kartiranje negozdnih habitatnih tipov.

Poročanje o stanju ohranjenosti vrst in habitatnih tipov

Direktiva o pticah in Direktiva o habitatih nalagata državam članicam EU, da vsakih šest let  poročajo o stanju ohranjenosti vrst in habitatnih tipov ter o izvedenih ohranitvenih ukrepih. Poročila po 17. členu Direktive o habitatih so dostopna tukaj, poročila po 12. členu Direktive o pticah pa so dostopna tukaj.

Dostop do podatkov

Naravovarstveni atlas – geolocirani podatki o območjih Natura 2000, kvalifikacijskih vrstah in habitatnih tipih ter podrobnejših varstvenih ciljih in ukrepih varstva.
Geoportal ARSO – datoteke območij Natura 2000 v shp formatu.
Cone habitatov vrst in habitatnih tipov v območjih Natura 2000