Cone habitatov vrst in habitatnih tipov (HT) so grafično opredeljeni deli območij Natura 2000, na katerih se nahajajo habitati kvalifikacijskih vrst ter površine habitatnih tipov. Cone vrst in HT so treh zvrsti: cona vrste/HT, cona struktur vrste, cona širitve vrste. Cone vrste so opredeljene glede na kakovost vhodnih podatkov na dobre, sprejemljive in nezadostne kvalitete. Več o načinih določanja in interpretaciji kvalitete con si lahko preberete v Navodilih za določanje in interpretacijo kvalitete con.

Cone  vrst in HT, ki jih je pripravil Zavod RS za varstvo narave v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki za posamezne skupine živali in rastlin v letih od 2013 do 2018, so dostopne kot ESRI *.shp datoteke. Cone struktur iz naravovarstvenih razlogov posredujemo preko vloge za informacije javnega značaja.

Zaradi pridobivanja novih podatkov o vrstah in habitatnih tipih ter dinamike procesov v naravi, se bodo cone spreminjale in izboljševale tudi v prihodnje.