Cone vrst in habitatnih tipov so grafično opredeljeni deli območij Natura 2000, na katerih se nahajajo habitati kvalifikacijskih vrst ter površine habitatnih tipov.  Opredeljene so na podlagi 9. člena Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000)  glede na znanje o habitatnem tipu in o ekologiji vrste, glede na dostopne podatke o vrstah in habitatnih tipih ter glede na grafične podlage. Ločimo tri kvalitete con, ki povedo, kako natančno znamo grafično opredeliti habitat vrste ali območje habitatnega tipa v Natura 2000 območju ne glede na njegovo stanje ohranjenosti. Več o načinih določanja in interpretaciji kvalitete con si lahko preberete v Navodilih za določanje in interpretacijo kvalitete con.

V okviru priprave programa upravljanja območij Natura 2000 (PUN) za obdobje 2023-2028 je potekala obsežna posodobitev con. Na osnovi novejših podatkov in znanj o vrstah in habitatnih tipih smo v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki na novo opredelili približno polovico con vrst in habitatnih tipov. Poleg cone vrste/habitatnega tipa, cone struktur in cone širitve vrste/habitatnega tipa, ki so poznane že iz predhodnih programskih obdobij, se je na novo uvedla referenčna cona. Ta predstavlja grafično opredelitev ugodnega stanja habitata vrst in habitatnih tipov, iz katere odčitamo številčno ali besedno vrednost dolgoročnega podrobnega varstvenega cilja v PUN.

Cona vrste ali habitatnega tipa je grafična opredelitev območja habitatov posameznih rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih tipov znotraj območja Natura 2000.

Cona širitve je območje, kjer bi se v primeru slabe ohranjenosti habitata vrste ali habitatnega tipa lahko vzpostavilo ugodne razmere za širitev tega habitatnega tipa ali primernega habitata za vrsto.

Kot cona strukture so za posamezne vrste znotraj območja Natura 2000 lahko opredeljeni pomembni deli habitatov, kot so gnezdišča, mrestišča, kotišča ipd., ki se vodijo v posebni evidenci. Cona strukture se lahko nahaja tudi izven območja Natura 2000, če je ključnega pomena za vrsto znotraj območja Natura 2000. Zaradi občutljivosti podatkov cone struktur niso javno dostopne in jih posredujemo preko vloge za informacije javnega značaja.

Referenčne cone vrst in habitatnih tipov so grafično opredeljena območja, ki predstavljajo ugodno stanje površine habitata vrste ali habitatnega tipa. Določene so na osnovi stanja ob razglasitvi območja Natura 2000 ali na osnovi prvih dovolj dobrih podatkov o vrsti/habitatnem tipu. Referenčne cone niso določene za vse vrste in habitatne tipe na vseh območjih Natura 2000. Izrisane so kot poligoni, katerih površina predstavlja številčno ali besedno vrednost dolgoročnega podrobnega varstvenega cilja PUN. Poseben primer so nekatere vodne vrste, kjer je določena referenčna dolžina vodotoka, znotraj katere je določen delež primernega habitata vrste. Te so izrisane kot linije.

 

Cone vrst in habitatnih tipov v območjih Natura 2000 – ESRI .shp datoteke (objavljeno 14.02.2023  +  arhiv 2013-2022)

Referenčne cone vrst in habitatnih tipov v območjih Natura 2000 – ESRI .shp datoteke (objavljeno 14.02.2023)

 

Zaradi pridobivanja novih podatkov o vrstah in habitatnih tipih ter dinamike procesov v naravi, se bodo cone spreminjale in izboljševale tudi v prihodnje.