Zavod RS za varstvo narave, na kratko ZRSVN, je državna strokovna  institucija. Ustanovljen je bil  leta 1999 z razglasitvijo Zakona o ohranjanju narave, formalno je začel delovati januarja 2002. Skladno s pooblastili skrbimo za ohranjanje slovenske narave ter posebno pozornost namenjamo naravovarstveno najvrednejšim območjem  in najbolj ranljivim živalskim in rastlinskim vrstam. 

Zaposleni na ZRSVN delujemo na območju celotne Slovenije. Naše območne enote imajo sedeže v sedmih mestih – Ljubljana, Celje, Kranj, Novo mesto, Maribor, Nova Gorica in Izola. V Ljubljani deluje tudi osrednja enota, kjer ima svojo pisarno tudi direktor Zavoda RS za varstvo narave mag. Teo Hrvoje Oršanič.

Teritorialne pristojnosti Območnih enot Zavoda RS za varstvo narave

Organigram Zavoda RS za varstvo narave

 

Zavod RS za varstvo narave ima dva organa – Svet Zavoda in Strokovni svet Zavoda.

Svet zavoda (5. mandat, konstituiran 11. 1. 2018):

 • dr. Martin Batič, predstavnik Ministrstva za okolje in prostor, predsednik;
 • dr. Tanja Mihalič, predstavnica Univerze v Ljubljani, podpredsednica;
 • Robert Bolješić, predstavnik Ministrstva za okolje in prostor;
 • Tanja Ivezić, predstavnica Ministrstva za okolje in prostor;
 • Sonja Rozman, predstavnica delavcev v Svetu Zavoda RS za varstvo narave.

Sklepi iz zapisnikov Sej sveta

Strokovni svet zavoda (konstituiran 22. 6. 2016) sestavljajo:

 • mag. Martina Kačičnik Jančar, Zavod RS za varstvo narave, za področje biologije, predsednica;
 • mag. Jana Vidic, Ministrstvo za okolje in prostor, podpredsednica;
 • mag. Urška Mavri, Agencija RS za okolje;
 • mag. Jelka Kremesec Jevšenak, imenovana na predlog direktorja;
 • David Fučka, Zavod RS za varstvo narave, za področje gozdarstva;
 • Anica Cernatič Gregorič, Zavod RS za varstvo narave, za področje geografije;
 • mag. Mojca Bedjanič, ZRSVN, za ostala področja.

Zapisniki Strokovnega sveta zavoda:

13.5.2020 Zapisnik
11.3.2020 Zapisnik
10.3.2020 Zapisnik
14.1.2020 Zapisnik
8.11.2019 Zapisnik
13.5.2019 Zapisnik
21.3.2019 Zapisnik
8.1. 2019 Zapisnik
15.5. 2018 Zapisnik