Zagovarjamo naravo

Naše poslanstvo je ohranjena narava Slovenije. Prizadevamo si za kakovostno trajno sobivanje narave in človeka, razumno rabo obnovljivih in neobnovljivih naravnih virov. Stremimo k strokovnosti, objektivnosti in konstruktivnemu dialogu  z deležniki, strokovno javnostjo in mediji. Prijavljamo ter kot vodilni ali projektni partnerji sodelujemo na razpisih za projekte iz različnih finančnih mehanizmov.
Zaposleni s svojim zgledom opravljamo naravovarstveno poslanstvo v službenem času in izven njega. 

 Neposredne naloge nam nalaga Zakon o ohranjanju narave:

 • zbiranje podatkov o rastlinskih in živalskih vrstah, njihovih življenjskih prostorih in ekosistemih (v sodelovanju z izvajalci javnih služb na področju usmerjanja gospodarjenja z naravnimi viri);
 • evidentiranje in vrednotenje delov narave;
 • upravljanje z bazami podatkov o naravnih vrednotah in sestavinah biotske raznovrstnosti;
 • spremljanje stanja ohranjenosti narave, biotske raznovrstnosti in stanja naravnih vrednot;
 • priprava strokovnih predlog:
  – za določitev statusa naravnih vrednot in razvrščanje naravnih vrednot v naravne vrednote državnega in lokalnega pomena,
  – za ukrepe varstva sestavin biotske raznovrstnosti,
  – za ukrepe varstva naravnih vrednot lokalnega in državnega pomena,
  – za zavarovanje in
  – za Rdeče sezname;
 • priprava naravovarstvenih smernic;
 • podajanje strokovnih mnenj s področja ohranjanja narave;
 • sodelovanje pri pripravi načrtov upravljanja zavarovanih območij;
 • upravljanje z zavarovanimi območji, ki jih je ustanovila država (če je v aktu o zavarovanju tako določeno);
 • sodelovanje v postopku izbire koncesionarja;
 • nudenje strokovne pomoči lastnikom naravnih vrednot in lastnikom zemljišč na zavarovanih območjih;
 • opravljanje strokovnega nadzora nad izvajanjem naravovarstvenih nalog;
 • sodelovanje pri izvajanju in izvajanje ukrepov varstva naravnih vrednot državnega pomena;
 • izvajanje strokovnih nalog na področju ohranjanja narave v skladu s tem zakonom in drugimi predpisi;
 • skrb za enotnost strokovnih metod in postopkov na področju ohranjanja narave;
 • sodelovanje pri pripravi izobraževalnih programov o ohranjanju narave in
 • skrb za ozaveščanje javnosti o pomenu ohranjanja narave.

Smo tudi strokovni organ Republike Slovenije za izvajanje mednarodne konvencije CITES .