Slovenija zaključuje z vzpostavitvijo omrežja Natura 2000, čaka pa jo upravljanje teh območij. Pri tem naletimo na dejstvo, da moramo določiti, kaj je ugodno ohranitveno stanje posameznega območja. To pa je že področje, ki različnim naravovarstvenim institucijam daje priložnost za sodelovanje.

PREDSTAVITVE

Poročanje Evropski Komisiji o stanju ohranjenosti vrst in habitatnih tipov iz Direktive o habitatih (Andreja Škvarč; ZRSVN in Peter Skoberne; MOP)
Defining and reporting on favourable conservation status in the UK with examples from Scotland (Sandy MacLennan)
Kako določiti in uporabljati referenčne vrednosti  ohranitvenega stanja Natura območij (Martina Kačičnik Jančar; ZRSVN)
Pregled razpoložljivih varstvenih ukrepov za zagotavljanje ugodnega ohranitvenega stanja (Damjan Vrček; ZRSVN in Andrej Bibič; MOP)
Conacija kot pripomoček za zagotavljanje ugodnega ohranitvenega stanja (Damjan Vrček; ZRSVN)
Pregled razpoložljivih podatkov (Andreja Škvarč; ZRSVN)