Srečujemo se z vedno zahtevnejšimi presojami vplivov na varovana območja, ki velikokrat kot omilitveni ukrep zahtevajo izvedbo nadomestnih habitatov. Uvajanje slednjih v prakso postavlja številna vprašanja, ki jih bomo obravnavali na Posvetu Nadomestni habitati v varovanih območjih. Posvet je potekal 8. decembra 2011, na Dunajski 22 v Ljubljani.

Vabilo in program posveta najdete v vabilu.

Predstavitve:

1. Nadomestni habitati v slovenskem sistemu ohranjanja narave – J. Kremesec Jevšenak, Ministrstvo za okolje in prostor

2. Ali je naravo res mogoče ustvariti na novo? – K. Gabrovšek, Zavod RS za varstvo narave

3. Nadomestni habitat – omilitveni ali izravnalni ukrep? – T. Klemenčič, M. Kačičnik Jančar, Zavod RS za varstvo narave

4. Evropska sodna praksa – A. Slameršek, Zavod RS za varstvo narave

5. Tuja praksa z določanjem meje med bistvenim in nebistvenim ukrepom – T. Klemenčič, Zavod RS za varstvo narave

6. Načrtovanje nadomestnih habitatov v praksi – K. Poboljšaj, Center za kartografijo favne in flore

7. Izboljšanje stanja obstoječih habitatov kot omilitveni ukrep – T. Jančar, Društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije

8. Izkušnje z izvedbo nadomestnih habitatov – S. Kaligarič, Zavod RS za varstvo narave

9. Nadomestni habitati v zavarovanih območjih – V. Juran, Zavod RS za varstvo narave