Doseganje ciljev Natura 2000 na kmetijskih zemljiščih se izvaja preko ukrepov Programa razvoja podeželja za obdobje 2007 – 2013. V času od leta 2007 smo pridobili precej izkušenj, znanja in novih spoznaj, ki jih bomo predstavili na Posvetu Natura 2000 in kmetijstvo. Posvet je potekal 17. novembra 2010.

Program posveta najdete v vabilu.

Predstavitve:

1. Program upravljanja območij Natura 2000 na kmetijskih zemljiščih – predstavitev sistema – A. Bibič, Ministrstvo za okolje in prostor

2. Možnosti ohranjanja biotske pestrosti v Programu razvoja podeželja 2007-2013 – B. Kos, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

3. Doseganje naravovarstvenih ciljev v kmetijski kulturni krajini na območjih Natura 2000 – M. Žvikart, Zavod RS za varstvo narave

4. Kmetijsko okoljska plačila (KOP) v praksi – A. Zavodnik, KGZS – Zavod Ljubljana

5. Razvoj ekološkega sadjarstva v Kozjanskem regijskem parku – I. Trošt, Kozjanski regijski park

6. Priprava načrtov upravljanja za kmetije v Avstriji – R. Fantur, Amt der Kartner Landesregierung Abt. 20 – Landesplanung

7. Navzkrižna skladnost v Italiji – F. Tropea, Ministero delle politiche alimentari e forestali

8. Izkušnje pri pripravi kmetijsko-okoljskega ukrepa VTR – Ohranjanje habitatov ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov na območjih Natura 2000 – A. Medved, DOPPS

9. Izzivi in prioritetne naloge upravljanja s kmetijskimi zemljišči na območjih Natura 2000 – M. Cipriani, Evropska Komisija – Generalni Direktorat za okolje

10. Izhodišča za pripravo Programa razvoja podeželja 2014-2020 v Sloveniji – M. Markeš, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

11. Izzivi ohranjanja biotske pestrosti kmetijske krajine na območjih Natura 2000 v Sloveniji – M. Žvikart – Zavod RS za varstvo narave