V letu 2014 smo izpeljali bilateralno usklajevanje o zadostnosti omrežja Natura 2000 z Evropsko Komisijo. Zaključuje se priprava Programa upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2014-2020. Skupaj z evropsko sodno prakso prinašata novosti, ki vam jih bomo predstavili v prvem delu posveta. Slovenija se iz obdobja določitve območij Natura 2000 vse bolj pomika proti upravljanju in zagotavljanju ugodnega stanja vrst in habitatnih tipov na območjih Natura 2000. Kako smo na te naloge pripravljeni, bomo na primeru Ljubljanskega barja predstavili v vodeni razpravi, ki se bo odvila v drugem delu posveta.

Vabilo in dnevni red posveta

0.11.2014

Predstavitvam je sledila vodena razprava na temo Upravljanje Nature 2000 na Ljubljanskem barju. Razpravo je vodil dr. Darij Krajčič, direktor Zavoda RS za varstvo narave

V razpravi so sodelovali:
– Tadeja Kvas Majer, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, generalna direktorica Direktorata za kmetijstvo
– dr. Marija Markeš, Ministrstvo za okolje in prostor, vodja Sektorja za ohranjanje narave
– Irena Šinko, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, direktorica
– Branko Ravnik, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, direktor
– Barbara Zupanc, Krajinski park Ljubljansko barje, v.d. direktorice
– dr. Maja Zagmajster, Slovensko  društvo za opazovanje in proučevanje netopirjev
– Gregor Danev, Zavod RS za varstvo narave, vodja OE Ljubljana