Monitoring je sestavni del vseh lokalnih, državnih in mednarodnih programov, ki določajo neke cilje ali usmeritve. Na področju varstva narave sta monitoring oz. spremljanje stanja sestavni del vseh dokumentov in programov, katerih vsebina je varovanje in ohranjanje vrst, habitatov, ekosistemov, zavarovanih območij ter biološke raznovrstnosti nasploh.

PREDSTAVITVE

Monitoring v varstvu narave (mag. Andreja Škvarč; ZRSVN)
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev (2006-2007) (Primož Presetnik; CKFF)
Integralna shema monitoringa ptic v Sloveniji (Luka božič, dr. Primož Kmecl, Tomaž Mihelič, Borut Rubinić; DOPPS)
Koncept predloga monitoringa varstveno pomembnih hroščev (Coleoptera) v Sloveniji na primeru močvirskega krešiča (Carabus variolosus) (dr. Al Vrezec; NIB)
Izhodiščno stanje – nujni predpogoj za izvedbo vrstnega monitoringa (Mladen Kotarac; CKFF)
Monitoring gozdnih ekosistemov v procesu gozdnogospodarskega načrtovanja (mag. Tomaž Devjak; ZGS OE Kočevje)
Spremljanje stanja voda z različnimi biološkimi elementi kakovosti (dr. Jasna Grbović, Bernarda Rotar, Špela Ambrožič; ARSO)
Monitoring ukrepov in aktivnosti politike razvoja podeželja (dr. Boštjan Kos; MKGP)