V letu 2013 je Slovenija sprejela dopolnitve Uredbe o območjih Natura 2000. Evropski Komisiji smo oddali drugo poročilo o stanju vrst po Direktivi o habitatih. Izteka pa se tudi prvi Program upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2007-2013. Pripravljene so bile analize doseganja ciljev in izvajanja ukrepov upravljanja Nature 2000, ki vam jih bomo skupaj s poročilom po Direktivi o habitatih predstavili na 8. strokovnem posvetu z naslovom Pregled upravljanja območij Natura 2000.

Vabilo in program

PREDSTAVITVE 

Stanje evropsko pomembnih območij, vrst in habitatnih tipov   – mag. Matej Petkovšek, ZRSVN

Analiza ciljev in ukrepov programa upravljanja območij Natura 2000 – gozdarstvo – Špela Habič, ZGS, Tadej Kogovšek, ZRSVN

Analiza ciljev in ukrepov programa upravljanja območij Natura 2000 – kmetijstvo – mag. Mateja Žvikart, ZRSVN

Analiza ciljev in ukrepov programa upravljanja območij Natura 2000 –  vode in ribištvo – dr. Darja Stanič Racman, MKO; Miha Naglič, ZRSVN

Analiza ciljev in ukrepov programa upravljanja območij Natura 2000 – varstvo narave in horizontalni ukrepi – Andrej Bibič, MKO; Gregor Danev, ZRSVN

Priprava varstvenih ciljev za Program upravljanja 2014-2020 – mag. Martina Kačičnik Jančar, ZRSVN

POSTERJI

– Stanje ohranjenosti evropsko pomembnih vrst in habitatnih tipov – mag. Matej Petkovšek, ZRSVN

– Vodnogospodarski posegi v strugi reke Drave  – Simona Kaligarič, ZRSVN

– Prizadevanja za ohranitev velikonočnice (Pulsatilla grandis) na Boletini – Tanja Košar, Gregor Kalan; ZRSVN

– Zagotavljanje ekološko sprejemljivega pretoka na odsekih odvzemov vode za ribogojnice– Nataša Smolar-Žvanut, Sabina Blumauer, Iztok Kavčič – Inštitut za vode RS

– Travniški sadovnjaki v Kozjanskem parku – Kozjanski regijski park

– Izguba travniških površin na Ljubljanskem barju  – KP Ljubljansko barje

– Natura 2000 v KP Goričko – KP Goričko

– Izvajanje ukrepov v biodiverzitetno vrednejših gozdovih   – Zavod za gozdove, OE Slovenj Gradec

– Ohranjanje divjega petelina (Tetrao urogallus L.) v dinarskih gozdovih – dr. Miran Čas, mag. Živan Veselič, dr. Andrej Kobler, dr. Tomaž Šturm (Gozdarski inštitut Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije)

– Sonaravno urejanje površinskih voda – Inštitut za vode Republike Slovenije

– Lesena kašta ali kranjska stena – Dobra praksa sonaravnega urejanja voda – Inštitut za vode Republike Slovenije