LIFE ARTEMIS – Osveščanje, usposabljanje in ukrepanje za invazivne tujerodne vrste v gozdu
Awareness Raising, Training and Measures on Invasive alien Species in forests)

Akronim: LIFE ARTEMIS

Trajanje projekta: 7. 7. 2016 – 31. 10. 2020

Vrednost projekta je 1.091.953 €, od tega znaša prispevek finančnega mehanizma LIFE Evropske skupnosti 647.701 € (60 %). Ministrstvo za okolje in prostor sofinancira projekt v višini 101.388 €, Mestna občina Ljubljana pa 40.000 €. ZRSVN bo prispeval 62.811 € iz lastnih sredstev.
Opis projekta:
Invazivne tujerodne vrste predstavljajo eno izmed največjih groženj biotski raznovrstnosti in ekosistemskim storitvam. Veliko invazivnih vrst se naseljuje tudi v gozdni prostor, ki je po žledolomu leta 2014 še bolj ranljiv. Zato je nujno ukrepe usmeriti v preprečevanje njihovega vnosa oz. jih ob pojavu poskušati čim prej zaznati in odstraniti oz. vsaj preprečiti nadaljnje širjenje z namenom omejitve morebitne ekološke in gospodarske škode. Namen projekta LIFE ARTEMIS je prispevati k zmanjšanju škodljivih vplivov invazivnih tujerodnih vrst na biotsko raznovrstnost, kar bomo dosegli s povečano osveščenostjo javnosti in z vzpostavitvijo učinkovitega sistema za zgodnje obveščanje in hitro odzivanje na pojav invazivnih tujerodnih vrst v gozdu.
Cilji projekta so:
povečati osveščenost splošne javnosti ter predvsem zasebnih lastnikov gozdov o škodi, ki jo v gozdovih povzročajo invazivne tujerodne vrste;
vzpostaviti učinkovit nacionalni okvir za zgodnje obveščanje in hiter odziv na pojav tujerodnih vrst v gozdu;
na državni ravni izboljšati zmogljivost za zgodnje odkrivanje tujerodnih vrst v gozdu z vključitvijo in izobraževanjem strokovnjakov in prostovoljcev.
Načrtovane aktivnosti:

  • osveščanje splošne javnosti s pomočjo potujoče razstave, izobraževalnega filma, kampanje na potniških vlakih, brošur, predavanj, predstavitev na sejmih Narava zdravje in AGRA, vodenih pohodov po mestih, objav v medijih;
  • vključitev prostovoljcev v popis in odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst na pilotnem območju Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib;
  • osveščanje lastnikov gozdov o problematiki invazivne tujerodne glive javorov rak in poziv k odstranjevanju prizadetih dreves z namenom zajezitve širjenja bolezni;
  • organizacija delavnic in izobraževanj za lastnike gozdov, strokovnjake in prostovoljce z namenom vključitve v program zgodnjega obveščanja in hitrega odziva na pojav invazivnih tujerodnih vrst v gozdovih;
  • vzpostavitev informacijskega sistema za zbiranje podatkov in izmenjavo informacij o invazivnih tujerodnih vrstah v Sloveniji; to bo najobsežnejša tovrstna baza podatkov v Sloveniji, podatki pa bodo dostopni tudi ostalim državam članicam EU preko podpornega informacijskega sistema, ki ga razvija Evropska komisija;
  • organizacija tedna popisovanja tujerodnih vrst za osnovne in srednje šole;
  • izmenjava informacij ter predstavitev rešitev in mehanizmov, oblikovanih v času projekta, nosilcem odločanja in tujim institucijam, zadolženim za reševanje problematike invazivnih tujerodnih vrst.

Aktivnosti Zavoda RS za varstvo narave:
Zavod RS za varstvo narave v projektu sodeluje kot partner, pri čemer bo vodil aktivnosti osveščanja javnosti, organiziral delavnice usposabljanja za prostovoljce ter akcije popisa in odstranjevanja invazivnih tujerodnih vrst. Organiziral bo posvetovalni sestanek z namenom pridobitve konsenza pri upravljanju z invazivnimi tujerodnimi vrstami na pilotnem območju in pomagal pri razvoju akcijskega načrta za dolgoročno upravljanje z invazivnimi tujerodnimi vrstami na pilotnem območju. Preko medijev, prisotnostjo na sejmih in sodelovanja pri organizaciji mednarodne konference na temo zgodnjega odkrivanja in hitrega odziva na pojav invazivnih tujerodnih vrst bo skrbel za osveščanje in širjenje rezultatov projekta.
Partnerji projekta:
• Gozdarski inštitut Slovenije
• Zavod RS za varstvo narave
• Zavod za gozdove Slovenije
• Zavod Symbiosis

Koordinator projekta na Zavodu RS za varstvo narave:
Judita Malovrh
koordinatorka za komuniciranje projekta
e-pošta: judita.malovrh@zrsvn.si
Tel: 01 23 09 513

Več o projektu najdete na: www.tujerodne-vrste.info