Akronim projekta: LIFE NarcIS – NAtuRe Conservation Information System

Koda projekta: LIFE19 GIE/SI/000161

Čas trajanja projekta: 1. januarja 2021 – 31. decembra 2024

Vodilni partner projekta: Agencija RS za okolje

Ostali partnerji:

 • Ministrstvo za okolje in prostor – Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) Ministrstvo za okolje in prostor (MOP)
 • Zavod Republike Slovenije za varstvo narave (ZRSVN)
 • Zavod za gozdove Slovenije (ZGS)
 • Zavod za ribištvo Slovenije (ZZRS)
 • Biotehniška fakulteta UL
 • Center za kartografijo favne in flore (CKFF)
 • Društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije (DOPSS)

Vrednost celotnega projekta: 3,695.411,00 €

Del denarnih sredstev za izvedbo projekta je zagotovljen v okviru programa LIFE, finančnega instrumenta Evropske unije za Okoljsko upravljanje in informacije, ki ga upravlja in financira Evropska komisija v programskem obdobju 2014-2020. Razliko krije Republika Slovenija oziroma partnerji z lastno udeležbo. Evropska komisija povrne projektnim partnerjem 53,3 % vseh stroškov, 46,7 % pa je lastne udeležbe.

Višina sofinanciranja: 574.500,00 €

Predstavitev projekta:

S projektom »LIFE NarcIS – naravovarstveni informacijski sistem« (LIFE NarcIS – NAtuRe Conservation Information System – LIFE19 GIE/SI/000161) želimo vzpostaviti informacijski sistem na področju varstva narave, ki bo nudil enoten katalog rastlinskih in živalskih vrst, omogočal dostop do različnih baz bioloških in naravovarstvenih podatkov ter izvajanje analiz s pomočjo razvitih spletnih orodij. Z vzpostavljenim sistemom želimo doseči večjo učinkovitost pri izvajanju zakonodaje, pri strateškem načrtovanju in boljši nadzor nad izvedenimi ukrepi na področju varstva narave. Prispeval bo k skrajševanju upravnih postopkov in večji dostopnosti podatkov končnim uporabnikom.

Cilji projekta:

 • vzpostavitev enotnega informacijskega sistema, ki bo omogočal dostop do vseh naravovarstveno pomembnih podatkov z enega mesta;
 • razvoj programa, ki bo z namenom dolgoročnega vzdrževanja podatkov povezal ključne producente naravovarstveno pomembnih podatkov;
 • vzpostavitev učinkovitejše implementacije zakonodaje EU;
 • povečanje zavedanja o pomenu, uporabnosti in dostopnosti podatkov za deležnike in ciljne skupine.

Pričakovani rezultati operacije:

 • s sistemom bo povezanih 11 različnih virov podatkov (8 projektnih partnerjev in 3 upravljavci zavarovanih območij);
 • 95 % obstoječih, a razpršenih javno financiranih bioloških podatkov bo povezanih in dostopnih na enem mestu;
 • na klik bo na voljo 10-krat več podatkov o varstvu narave;
 • 30-odstotno zmanjšanje časa, potrebnega za dostop do podatkov in večine potrebnih informacij;
 • 9 novih delovnih mest za polni delovni čas v času trajanja projekta;
 • vsaj 10 % večja ozaveščenost o pomembnosti podatkov za ohranjanje narave.

Koordinator projekta:

Grega Makovec
telefon: 01 230 95 28
e-pošta: grega.makovec@zrsvn.si

LIFE NarcIS, Naravovarstveni informacijski sistem