• Evropska okoljska agencija in Evropska komisija sta izdali poročilo z naslovom Stanje narave v EU (State of the Nature in EU).
  • Prvo poročilo Medvladne platforme za znanstveno politiko o biotski raznovrstnosti in ekosistemskih storitvah – IPBES, po letu 2005.  Za njim stoji več kot 130 držav in ga je tri leta pripravljalo 150 vodilnih mednarodnih strokovnjakov iz 50 držav, k njemu pa je prispevalo še 250 drugih strokovnjakov. Opira se na skoraj 15.000 podatkov, med njimi so znanstvene objave in vladne informacije.

 

  • Štiri biosferna območja v Sloveniji: Julijske Alpe, Kras, Kozjansko in Obsotelje ter Mura so izdala skupno brošuro o pomenu Unescovih biosfernih območij. Namen publikacije je predstaviti pomen in njihovo delovanje. Publikacija Biosferna območja v Sloveniji.

 

Poti vnosa invazivnih tujerodnih vrst

Ravnanje z ostanki invazivnih tujerodnih vrst

Poročilo o odstranjevanju invazivnih tujerodnih vrst v letu 2019

Strokovne podlage za obvladovanje močno razširjenih ITV – okrasna gizdavka

Strokovne podlage za program ukrepov za obvladovanje ITV – sirska svilnica

Strokovne podlage za obvladovanje močno razširjenih ITV-zahodna račja zel

Poročilo ALPTREES nacionalne delavnice