Revija Varstvo narave je dostopna tudi na spletnem na portalu Digitalna knjižnica Slovenije http://www.dlib.si/. Članke lahko poiščete z osnovnim iskalnikom po imenu avtorja ali ključnih besedah naslova članka. Revija Varstvo narave (Online) ima mednarodno standardno serijsko številko ISSN 2630-4384. Tiskane izdaje revije Varstvo narave nosijo oznako ISSN 0506-4252.

 

VARSTVO NARAVE, številka 33
Matej PETKOVŠEK; Pomen in uporaba standardnega obrazca območij Natura 2000 (SDF) (priloge)
Martina KAČIČNIK JANČAR; Referenčne vrednosti stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov območij Natura 2000
Darja ERJAVEC; Posodobitev conacije v okviru priprave programa upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2023-2028
Darja ERJAVEC; Analiza prisotnosti lesnih krajinskih značilnosti na kmetijskih površinah
Tina PETRAS; Umeščanje novih oljčnih nasadov na območju Slovenske Istre v luči varstva narave

SUPLEMENT 2
Predgovor
Peter SKOBERNE; Razvoj poklicnega varstva narave v Sloveniji
Jana VIDIC; Od prve strokovne službe varstva narave do Zavoda RS za varstvo narave
Jelka KREMESEC JEVŠENAK; Pravni okvir sistema in organiziranost varstva narave
Mladen BERGINC; Ob 20. letnici Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave
Jana VIDIC; Pričevanje z začetkov slovenskega poklicnega naravovarstva: pogovor s Stanetom Peterlinom ob njegovi 85-letnici
Mirjam DULAR; »Upam, da bo človek (spet) doumel svojo odvisnost od narave« Intervju z Mirjam Gorkič
Robert TURK; Morje na agendi varstva narave
Barbara KINK; Spomini Mire Ivanovič na začetne korake organiziranega varstva narave na Dolenjskem
Andrej HUDOKLIN, Nina JANKOVIČ, Barbara KINK, Matej SIMČIČ, Andreja ŠKEDELJ PETRIČ; 20 let Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave in 40 let varstva narave na Dolenjskem
Tanja KOŠAR STARIČ, Ljudmila STRAHOVNIK, Matej DEMŠAR; Raznovrstnost dela v območni enoti Zavoda RS za varstvo narave
Simona KALIGARIČ, Samo JENČIČ; O ohranjanju narave severovzhodne Slovenije na OE Maribor
Barbara VIDMAR; Kaj bi bilo, če nas ne bi bilo ali tretjina stoletja naporov za naravo Zavoda RS za varstvo narave – Območne enote Piran
Martina KAČIČNIK JANČAR, Matej PETKOVŠEK, Mateja ŽVIKART; Pregled dvajsetih let dela Odseka za biotsko raznovrstnost Zavoda RS za varstvo narave
Matjaž JEŽ; Pohorske planje nekoč in danes
Mojca BEDJANIČ, Lenka STERMECKI, Suzana FAJMUT ŠTRUCL, Darja KOMAR, Gerald HARTMANN, Primož VODOVNIK; Zabavno, poučno, nič mučno: Karavanke UNESCO Globalni Geopark kot orodje za varovanje narave
Tadeja ŠUBIC; S povezovanjem ohranjamo in razvijamo Karavanke
Metod ROGELJ, Klavdij BAJC, Igor ZAKOTNIK; Razvoj naravovarstvenih nalog in sodelovanja Zavoda RS za varstvo narave in Javnega zavoda Triglavski narodni park pri varovanju Julijskih Alp oziroma Triglavskega narodnega parka
Karin GABROVŠEK, Lara JOGAN POLAK; Sedem utrinkov ali kako so se stvari spremenile
Martina STUPAR, Matej DEMŠAR; Sindikalno organiziranje v naravovarstvu in na Zavodu RS za varstvo narave
Teo Hrvoje ORŠANIČ, Janez RAKAR; Naravovarstveni premislek (manifest): Za nadaljnja skupna prizadevanja za ohranjeno naravo in vzdržni razvoj
Izkaznica Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave

VARSTVO NARAVE, številka 32
Ana DOLENC, Andreja PAPEŽ KRISTANC, Sonja ROZMAN; Ravnanje z ostanki invazivnih tujerodnih rastlin
Ana DOLENC, Sonja ROZMAN; Pregled ukrepov za obvladovanje invazivne tujerodne vrste zahodna račja zel (Elodea nuttallii) v Sloveniji
Tjaša PRŠIN; Analiza rezultatov poročanj o stanju ohranjenosti vrst in habitatnih tipov po Direktivi o habitatih ter Direktivi o pticah
Špela GORIČKI, Sara STRAH; Sezonske selitve dvoživk na območju mrtvice Zaton ob Muri (Gornji Petanjci) med letoma 2014 in 2018 ter priloga – seznam slik članka z barvnimi različicami
Peter SKOBERNE; Spomini na potrditev nahajališča velikonočnice (Pulsatilla grandis) pri Ponikvi

VARSTVO NARAVE, številka 31
Tina CENTRIH GENOV, Borut MAVRIČ , Robert TURK, Lovrenc LIPEJ; Ključni elementi biotske raznolikosti slovenskega morja
Darja ERJAVEC; Analiza površin naravovarstveno pomembnih travnikov in barij
Mateja ŽVIKART, Nika DEBELJAK;  Ovrednotenje stroškov priprave in izvajanja rezultatsko usmerjenega kmetijsko-okoljskega ukrepa za ohranjanje suhih travišč
Tadeja ŠUBIC; Od odkritja do naravne vrednote
Matija KRIŽNAR; Kamnolomi v Sloveniji kot paleontološka najdišča – problematika raziskovanja, dokumentiranja in varovanja njihove paleontološke dediščine
Tina TRAMPUŠ; Nevidne vezi – praktični primer načrtovanja in izdelave sredstev interpretacije narave

VARSTVO NARAVE, številka 30
Karolina REBERNIK; Razumevanje odnosa upraviteljev cerkva do varstva zatočišč netopirjev v cerkvah
Tina KLEMENČIČ; Postopek prevlade druge javne koristi nad javno koristjo ohranjanja narave
Mirjam DULAR; Narava v družbi – Kako je danes in kako bi brez revolucije lahko bilo že jutri
Jasna MULEJ; Analiza medijskih objav o škodi, ki jo na premoženju povzročajo velike zveri
Metod ROGELJ; Analiza učinkovitosti naravovarstvenih smernicza dva občinska prostorska načrta
Matej PETKOVŠEK; Slovensko omrežje Natura 2000 v številkah

VARSTVO NARAVE, številka 29
Tadeja ŠUBIC; Pregled urejanja Dovžanove soteske za obisk javnosti
Jurij DOBRAVEC; Laudato si’ na presečišču vere, znanosti in etike – naravovarstveno ozadje in izzivi papeževe okrožnice
Andrej KIRN; Ekosocializem kot povezava družbenosti in sonaravnosti: realna alternativa ali utopija
Tina KLEMENČIČ; Uporaba programa upravljanja območij Natura 2000 v presoji sprejemljivosti
Mateja ŽVIKART, Silvester KRANJEC, Andreja SLAMERŠEK, Marija GRGORI, Urban ŠILC;
Problematika in odstranjevanje alpske kislice (Rumex alipnus L) na planini Korošica

VARSTVO NARAVE, številka 28
Tina TRAMPUŠ; Morski datlji? Ne hvala – primer strateškega komuniciranja varstva narave
Tina KLEMENČIČ, Barbara KINK; Nadomestni habitat – omilitveni ali izravnalni ukrep?
Matej PETKOVŠEK; Vzpostavljanje omrežja Natura 2000
Tina CENTRIH; Pregled izvajanja mednarodne zakonodaje o ohranjanju morske biotske raznovrstnosti v Sloveniji

VARSTVO NARAVE, številka  27
Matej PETKOVŠEK; Monitoring habitatov vrst in habitatnih tipov v območjih Natura 2000 z izbranimi kazalci stanja ohranjenosti vodotokov
Sonja ROZMAN; Vpliv prometa na divjega petelina (Tetrao urogallus) in gozdnega jereba (Bonasa bonasia) na Jelovici
Klemen JERINA, Miha KROFEL, Tomaž JANČAR; Pregled učinkov odstrela volkov v Sloveniji in presoja skladnosti odstrela z določili Habitatne direktive
Gregor DANEV, Zdravko KOZINC, Jasmina ŽUJO, Darij KRAJČIČ; Evaluation of ecosistem services as prerequisite for sustanable development “The cases of Lovrenško barje meres and Škocjan caves”
Peter SKOBRNE; V spomin Boštjan Anko (1939 – 2013)

VARSTVO NARAVE, številka 26
Sebastjan ŠTRUC, Jurij GULIČ; Spremljanje in načrtovanje vzdržnega obiska v (za)varovanih območjih na primeru Pohorja
Andraž HRIBAR; Analiza sprememb geomorfoloških oblik na reki Muri od 1824 do 2006
Katja LOGAR; Priporočila za ohranjanje ogroženih gliv z Rdečega seznama
Andreja SLAMERŠEK; Pašni redi kot bodoče orodje za trajnostno upravljanje planinskih pašnikov v območjih Natura 2000

VARSTVO NARAVE, številka 25
Boštjan ANKO; Perspektive razvoja naše naravovarstvene vzgoje in izobraževanja
Robert TURK, Mirjam GALIČIČ, Mojca TOMAŽIČ; Ali naravo varujemo odgovorno?
Gregor TORKAR, Barbara ZIMMERMANN, Tomas WILLEBRAND; Qualitative interviews in human dimensions studies about nature conservation
Ksenja DVORŠČAK; Zgodovina predstavljanja človeške ribice v Postojnski jami
Barbara KINK; Herpetološke značilnosti in naravovarstveni pomen Krakovskega gozda
Andrej HUDOKLIN; Mirjam GALIČIČ, Boris BOGOVIČ; Ekocelice kot orodje ohranjanja ugodnega stanja v nižinskem gozdu Dobrava
Jurij DOBRAVEC; Pregledna numerična analiza kartiranih habitatnih tipov kot možno orodje pri popravkih in dopolnitvah tipologije habitatnih tipov Slovenije
Tadeja ŠUBIC; Naravna vrednota Spodnje Jezersko – nahajališče lehnjaka in njeno ohranjanje
Peter SKOBRNE; V spomin Tone Wraber (4. 3. 1938 – 6. 7. 2010)

VARSTVO NARAVE, številka 24
Sara STRAJNAR; Izhodišča naravovarstvenega vrednotenja rečnih meandrov kot geomorfološke oblike na malih vodotokih
Mateja ŽVIKART; Uresničevanje varstvenih ciljev iz Programa upravljanja območij Natura 2000 v kmetijski kulturni krajini
Tina KLEMENČIČ, Mirjam GORKIČ, Metod ROGELJ; Razvoj naravovarstvenih smernic
Damjan VRČEK; Analiza mnenj in dovoljenj za posege v populacije zavarovanih prosto živečih vrst
Tatjana BERNIK, Andreja SLAPNIK; Inšpekcijski nadzor na področju ohranjanja narave
Jasmina ŽUJO, Gregor DANEV; Uporaba metod za vrednotenje ekosistemskih storitev na varovanih območjih narave
Gregor KOLMAN, Matjaž MIKOŠ, Meta POVŽ; Ribji prehodi na hidroenergetskih pregradah v Sloveniji

SUPLEMENT 1
Predgovor
Tullio SCOVAZZI; The Regional Dimension of Environmental Governance: The Case of the Mediterranean Sea
Chedly RAIS;Representativity and coherence of MPA networks: concepts and applicability to the Mediterranean Sea
Giuseppe NOTARBARTOLO DI SCIARA; Methods for the identification of EBSAs in the Adriatic Sea
Atef LIMAM, Célia LE RAVALLEC; RAC/SPA contribution to the development of a Mediterranean Marine Protected Areas network in coastal and open sea waters
Marina GOMEI, Alessandra POME, Giuseppe di CARLO; Establishing a coherent network of marine protected areas in the Mediterranean: the role of WWF Mediterranean in the Adriatic Sea
Zrinka JAKL; Large Scale Marine Habitat and Species Mapping on the Croatian Side of the Adriatic Sea
Carlo FRANZOSINI, Saul CIRIACO, Roberto ODORICO, Maurizio SPOTO, Fabio VALLAROLA; The effectiveness of a national network of MPAs – the experience acquired in Italy and the role the transnational network such as AdriaPAN could play
Peter MACKELWORTH; A call for a trans-boundary Marine Protected Area for the Northern Adriatic: can conservation succeed where politics failed?
Fabio VALLAROLA, Carlo FRANZOSINI, Maurizio SPOTO; AdriaPAN: a Network of Adriatic’s Coastal and Marine Protected Areas
Lefter KASHTA, Sajmir BEQIRAJ, Virginie TILOT, Violeta ZUNA, Eno DODBIBA; The first MPA in Albania, Sazani Island – Karaburuni Peninsula, as a regional priority conservation area for marine biodiversity
Barbara VIDMAR, Robert TURK; Marine protected areas in Slovenia: How far are we from the 2012/2020 target?
Maria BALSAMO, Antonella PENNA, Federica SEMPRUCCI, Rodolfo COCCIONI Fabrizio FRONTALINI, Dino SCARAVELLI, Anita MANTI, Stefano PAPA; The Coast of S. Bartolo Sci (Marches, Italy) as a Site in the Adriatic Areas Network of Conservation Interest
Benigno D’ORAZIO; The Marine Protected Area of Torre del Cerrano, Abruzzo-ITALY
Sandro DUJMOVIĆ; Brijuni Marine Protected Area
Jasna ANTOLOVIĆ, Nenad ANTOLOVIĆ, Mara ANTOLOVIĆ, Emanuele COPPOLA, Gianni PECHIAR, Marta PICCOLI, Martina HERVAT; Analysis of Monk Seal (Monachus monachus, Hermann 1779) sightings in the Croatian part of the Adriatic (2006-2009)
Zrinka JAKL, Milena ŠIJAN; »Strengthening of the Marine Protected Areas Network in Croatia (MedPAN South)« – pilot project presentation
Marko PEĆAREVIĆ, Petra RODIĆ BARANOVIĆ, Ramona TOPIĆ, Irina ZUPAN, Dijana ŽUPAN; Marine Protected Areas of Croatia – their size, legal status and distribution
Giulia PRESTINENZI, Saul CIRIACO, Donatella DEL PIERO, Milena TEMPESTA; Pinna nobilis L., 1758 (Mollusca, Bivalvia) population dynamics and structure within the Miramare Marine Protected Area (Gulf of Trieste)
Dejan PUTRLE; Landscape park Strunjan
Milena RAMOV, Vesna PETEŠIĆ; Nature Park Telašćica
Barbara VIDMAR, Tina TRAMPUŠ; Debeli rtič: A new look at an old marine protected area
Korana ZAVADLAV; Lastovo Islands Nature Park

VARSTVO NARAVE, številka 23
Primož PRESETNIK, Andrej HUDOKLIN, Nataša ZUPANČIČ; Varstveni ukrepi za ohranjanje kotišča netopirjev med obnovo cerkve svetega Duha v Črnomlju – Stavbe Kulturne dediščine
Gregor KALAN, Tanja KOŠAR;Razvoj in uporaba metode za spremljanje velikosti populacije velikonočnice (Pulsatilla grandis). 
Damijan DENAC, Urška KOCE, Davorin TOME in Al VREZEC; Lov in upravljanje populacij ptic 
Vesna VILAR;Ozaveščanje. Med umom in zavestjo 
Tina KLEMENČIČ;Načelo previdnosti in primeri njegove uporabe v praksi

VARSTVO NARAVE, številka 22
Predgovor
Ferdinando Boero; Threats and challenges to the marine environment in the Mediterranean Sea
Gérard Pergent; Coastal and marine key habitats in the Mediterranean Sea
Robert Turk, Roberto Odorico; Marine protected areas in the Northern Adriatic
Mitja Bricelj, Irena Rejec Brancelj; Integrated costal zone management(Case study on the Slovenian Mediterranean)
Martina Orlando -Bonaca, Lovrenc Lipej; Benthic macroalgae as bioindicators of the ecological status in the Gulf of Trieste
Tilen Genov, Annika Wiemann, Caterina M. Fortuna; Towards identification of the bottlenose dolphin (Tursiops truncatus) population structure in the North-eastern Adriatic Sea: preliminary results
Claudio Battelli, Nataša Dolenc-Orbanić; Contribution to the knowledge of the Chthamalids (Crustacea, Cirripedia) on the Slovenian rocky shore (Gulf of Trieste, North Adriatic Sea)
Lovrenc Lipej, Borut Mavrič, Martina Orlando-Bonaca; Recent changes in the Adriatic fish fauna – experiences from Slovenia
Franka Cepak, Boris Marzi; Environmental impacts of the port of Koper
Mara Marchesan, Maurizio Spoto and Enrico A. Ferrero; Impact of artificial light on behavioural patterns of coastal fishes of conservation interest
Andreja Palatinus, Pollution of the Slovenian coast with solid wastes
Maylis Salivas-Decaux, C. Alglave, L. Ferrat, T. Bakran-Petricoli, R. Turk, C. Pergent-Martini, G. Pergent; Evaluation of trace-metal contamination in the Northeastern Adriatic coastal waters using the seagrass Posidonia oceanica
Annalisa Zaccaroni, Flavio Guidi, Marina Silvi, Giuseppe Montanari, Dino Scaravelli; Risk assessment of pollutants along food chain of Caretta caretta
Dino Scaravelli, Nicola di Francesco, Marina Silvia, Annalisa Zaccaroni; Evaluation of heavy metals accumulation along bottlenose (Tursiops truncatus) trophic chain in Northern Adriatic Sea
Igor Jurinčič, Alenka Popič; Sustainable tourism development in protected areas on the pattern of Strunjan Landscape Park

VARSTVO NARAVE, številka 21
Rajko KNEZ; Uporaba in učinkovanje direktiv s področja varstva okolja v upravnih in sodnih postopkih 
Andrej KIRN; Varstvo narave in kriza napredka
Špela E. HABIČ; Sistem vrednotenja izjemnih dreves v Sloveniji
Martina ORLANDO-BONACA, Robert TURK, Barbara OZEBEK, Lovrenc LIPEJ; Ovrednotenje asociacij s cistoziro v Naravnem rezervatu Strunjan z uporabo ribje favne kot indikatorske skupine 
Matej PETKOVŠEK; Poročanje o stanju ohranjenosti vrst in habitatnih tipov po 17. členu Direktive o habitatih
Miha KROFEL, Ivan KOS, John LINNELL, John ODDEN, Ivonne TEURLINGS; Human kleptoparasitism on eurasian lynx (Lynx lynx L.) in Slovenia and Norway
Miha NAGLIČ, Vesna JURAN; Pregradni objekti na porečju reke Sore − vpliv na migracijo rib in ekološko sprejemljiv pretok
Tilen SMOLNIKAR, Martina KAČIČNIK JANČAR; Zasnova geografskega informacijskega sistema za upravljanje z naravovarstvenimi podatki
Barbara VIDMAR; Naravovarstveno vrednotenje Strunjanskega klifa

VARSTVO NARAVE, številka 20
Tina KLEMENČIČ, Sandy MacLennan; Appropriate assessment of the impacts of plans implemented in nature on protected areas in Slovenia and Scotland 
Matej PETKOVŠEK; Conacija območij Natura 2000 v Sloveniji
Hrvoje Teo Oršanič; Ohranjanje narave v zasebnih gozdovih Posavja
Savin JOGAN; Pravni status ter vasrtvo narave in okolja v oboroženih spopadih 
Al VREZEC, Andrej KAPLA; Naravovarstveno vrednotenje favne hroščev (Coleoptera) Krajinskega parka Boč_Donačka gora v Občini Rogaška Slatina: kvantitativna varstveno-favnistična analiza
Tatjana Čelik; Dnevni metulji (Lep.: Papilionoidea in Hesperioidea) kot bioindikatorji za ekološko in naravovarstveno vrednotenje Planinskega polja
Katja POBOLJŠAJ; Dvoživke (Amphibia) Slovenskega primorja
Milan VOGRIN; Navadne krastače Bufo bufo bufo (Linneaus, 1758) in njihova (ne)ogroženost zaradi lokalne ceste ob Slivniškem jezeru
Mitja ZUPANČIČ, Jože SKUMAVC; Gogalova lipa