Program razvoja podeželja 2014 - 2020 - Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Projekt EIP: Kmetovanje za ohranjanje vrstno pestrih travišč s prenosom znanja na kmeta

Trajanje projekta: 18. 05. 2022 – 18. 05. 2025
Projekt EIP: Kmetovanje za ohranjanje vrstno pestrih travišč s prenosom znanja na kmeta sofinancirajo Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, predvideni znesek javne podpore: 217.511,42€ (sofinanciranje  11 %).

Projekt EIP je bil razpisan v okviru 4. javnega razpisa za podukrep 16.5: Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam.

Sodelujoče organizacije v projektu:

 • Zavod Republike Slovenije za varstvo narave (vodilni partner),
 • Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj,
 • Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko
 • PRJ Halo podeželsko razvojno jedro,
 • Društvo Gorjanske košenice,
 • Branko Korez (kmetija),
 • Vida Bratušek (kmetija),
 • Ana Črnivec (kmetija),
 • Andraž Rumpret (kmetija),
 • Dejan Lorber (kmetija),
 • Jože Kreže (kmetija),
 • Jože Volaj (kmetija).

Projekt EIP se osredotoča na zmanjšanje vpliva kmetijstva na biodiverziteto kmetijske krajine, natančneje na ohranjanje in izboljšanje stanja ter trajnostnega upravljanja vrstno pestrih travišč (Natura 2000 kvalifikacijskih habitatnih tipov, na štirih območjih Nature 2000).

Glavni cilj projekta je v praksi na vsaj sedmih izbranih kmetijskih gospodarstvih in dveh dodatnih lokacijah travišč testno preizkusiti možnost izvajanja rezultatsko usmerjenega ukrepa za vrsto pestra travišča. Osnova zanj je bila pripravljena v okviru projekta LIFE Ohranjanje in upravljanje suhih travišč v Vzhodni Sloveniji (LIFE 14 NAT/SI/000005) – LIFE TO GRASSLANDS, v projektu EIP pa bo ukrep operativno nadgrajen in promoviran. Omenjen ukrep za vrsto pestra travišča je vključen v Strateški načrt skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo, in sicer kot podintervencija C.1 – Ohranjanje suhih travišč iz C. Rezultatske sheme intervencije IRP18: Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP).

V projektu EIP bomo podrobno definirali in uskladili potrebne korake za izvajanje rezultatskega kmetijsko okoljskega ukrepa za vrstno pestra travišča sodelovanju z ARSKTRP, MKGP in MOP ter partnerji projekta. Prav tako bomo v projektu za pridobitev potrebnih podatkov za izračuna izpada dohodka izvedli praktični preizkus vzorčenja in analize pridelka trav in sena.

V projektu EIP bomo spodbujali trajnostno multifunkcijsko rabo vrstno pestrih travišč (z ekstenzivno košnjo/pašo, ekstenzivnimi visokodebelnimi sadovnjaki, promocijo ekološkega kmetovanja). Omenjeni modeli upravljanja vrsto pestrih travišč vključujejo tudi promocijo pridelave in predelave kakovostnih lokalnih surovin v produkte z dodano vrednostjo, kratke prodajne verige in s tem zvišujejo ekonomsko vzdržnost kmetij. Cilj je tudi preprečiti opuščanja in/ali preveč intenzivno rabo travišč  z izobraževanjem o pomenu vrstno pestrih travišč.

Trajnostno multifunkcijsko upravljanje vrstno pestih travišč predstavlja model ohranitvenega kmetovanja, saj se tla ne preoravajo, ne dodajo gnojila in FFS, spodbuja se tvorba humusa v tleh in veča vezave CO2 v tleh, kar pripomore k blaženju podnebnih sprememb. Prav tako se preprečuje osveževanje tal in vode. Predlagan model tako predstavlja na naravi temelječe rešitve (Nature based solution), saj spodbuja trajnostno kmetovanje za zagotavljanje ohranjanja vrstno pestih travišč, divjih opraševalcev, biotske pestrosti ter lokalnih genskih virov ob hkratnem upoštevanju ekonomske donosnosti kmetije in prispevanju k doseganju zastavljenim strateškim ciljem kmetijske politike, kot so zmanjšanje uporabe gnojil, zmanjšanje uporabe kemičnih pesticidov in antibiotikov, izboljšanje kvalitete tal, zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, ohranjanje kmetovanja na  območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, preprečevanje naravnih nesreč (plazenje tal), zmanjšanje obratovalnih stroškov kmetije (manj pogoste košnje, ni potrebe po uporabi gnojil in pesticidov). S spremljanjem indikatorjev stanja ohranjenosti travišč pa bomo lažje in natančneje spremljali doseganje rezultate, ki so financirani v okviru kmetijsko okolijskih ukrepov Skupne kmetijske politike (SKP).

Znanja o multifunkcijskem upravljanju vrstno pestih travišč kot model ohranitvenega kmetovanja ter na naravi temelječih rešitve bomo prenesli v prakso na partnerske kmetije. Te pa bodo po modelu »kmet uči kmeta« novo znanje prenašale naprej na druge kmetije.

S projektom EIP bomo prispevali k dolgoročnemu cilju preprečevanja opuščanja rabe in/ali preveč intenzivno rabo travišč z izobraževanjem o pomenu vrstno pestrih travišč in kako jih ohranjati z ekstenzivnim upravljanjem (z zmerno pašo, pozno košnjo ter visokodebelnimi sadovnjaki brez FFS in gnojenja) ter tako prispevali k večjemu vpisu in učinkovitost ukrepa SKP, ki podpira ohranjanje vrsto pestrih travišč.

Vodja projekta na ZRSVN:

Nika Debeljak
Zavod RS za varstvo narave, Osrednja enota Ljubljana
Tobačna ulica 5, Ljubljana
tel: 01 230 95 42
e-pošta: nika.debeljak@zrsvn.si

 

Več informacij: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in Program razvoja podeželja RS.

 

Pomembni dogodki v sklopu projekta: 

28.10.2022 Strokovna ekskurzija: Spoznavanje Avstrijskega modela »kmet uči kmeta«

Projektni partnerji projekta EIP – Kmetovanje za ohranjanje vrstno pestrih travišč smo se 28.10.2022 udeležili delavnice »Kmet uči kmeta« v avstrijskem Kloster Wernbergu. Delavnica se izvaja v okviru projekta »Vielfalt auf meinem Betrieb« (v prevodu: biotska pestrost na moji kmetiji). Skozi več različnih sklopov predavanj smo poslušali predstavitev združenja »Perspektive Landwirtshaft« (perspektivno kmetovanje), ki se ukvarja z nedružinskim nasledstvom na kmetijah, z novimi oblikami prenosa kmetij na naslednjega lastnika in zadružnimi oblikami upravljanja kmetij. Združenje ponuja naslednikom kmetij, iskalcem kmetij in zainteresiranim strankam priložnost, da se spoznajo in izmenjujejo ideje, prav tako pa pomoč pri samem prevzemu in vodenju kmetije. Sledilo je predavanje ekologa Wolfgang Ressija na temo pomembnosti biotske pestrosti in predstavitev kmetovalke in posrednice znanja o biotski raznovrstnosti Angeline Pucher, ki je poročala o pozitivnih učinkih in prednostih biotske pestrosti na kmetiji. Za konec je sledil še ogled kmetije, ki deluje v okviru samostana v Wernbergu. Več o projektu tukaj.

 

28.-29.11.2022 Posvet Javne službe kmetijskega svetovanja

Kot vodilni partner projekta EIP – Kmetovanje za ohranjanje vrstno pestrih travišč s prenosom znanja na kmeta smo se udeležili dvodnevnega 37. tradicionalnega posveta Javne službe kmetijskega svetovanja (JSKS) o razvoju kmetijstva in napredku na območjih z omejenimi dejavniki za kmetovanje ter dogodek Evropskega partnerstva za inovacije – EIP, ki je potekal na Bledu. Osrednja tema letošnjega posveta je bil razvoj in napredek na OMD območjih, med drugim pa je bil predstavljen tudi Strateški načrt SKP 2023-2027 ter Evropsko partnerstvo za inovacije (EIP). ZRSVN je kot vodilni partner predstavil projekt EIP – Kmetovanje za ohranjanje vrstno pestrih travišč s prenosom znanja na kmeta. Več o posvetu tukaj.

 

27.-30.3.2023 Program predhodnega izobraževanja za izvajanje novega rezultatsko usmerjena ukrepa BK 15 ohranjanje suhih travišč

V okviru projekta EIP »Kmetovanje za ohranjanje vrstno pestrih travišč s prenosom znanja na kmeta«, smo izvedli predhodni program izobraževanj za izvajanje novega rezultatsko usmerjenega ukrepa »BK 15 – Ohranjanje suhih travišč«.

Vsebinsko predavanje za območje Haloz sta izvedli: strokovnjakinja ZRSVN iz lokalno pristojne območne enote Maribor (Barbara Stupan) ter strokovnjakinja iz KGZS Zavoda Ptuj (Jelka Brdnik), za območje Kuma je predavanje izvedla  strokovnjakinja ZRSVN iz lokalno pristojne območne enote Celje (Ljudmila Strahovnik) ter za območje Gorjancev je predavanje izvedel ZRSVN iz lokalno pristojne območne enote Novo mesto (Matej Simčič). Prisotnim so bile razdeljene tudi ankete za vpogled potencialne zainteresiranosti v ukrep, ki so jih sodelujoči ob koncu predavanj oddali. Kmetje so med predavanji aktivno sodelovali, veliko je bilo vprašanj in zanimanja tudi ob koncu uradnega dela predavanj pri vseh skupinah.

 

11.5.2023 Terenska delavnica za kmete

V okviru priprav in izvedbe praktičnega preizkusa in zasnove samoocenjevanja ohranitvenega stanja travišč je bila izdelana aplikacija (beta verzija) za terensko spremljanje stanja vrstno pestrih travišč preko indikatorjev stanja.

Prisotnim so bila v prostorih občine Cirkulane najprej predstavljena navodila za uporabo aplikacije. Po detajlni predstavitvi delovanja in navodil za njeno rokovanje je sledil terenski preizkus aplikacije v živo, pri čemer je ena skupina opazovala dogajanje preko deljenega zaslona telefona z aplikacijo, druga skupina pa je hodila po testnem transektu. Odziv kmetov po uporabi je bil za prvo srečanje z aplikacijo dober.

Ker gre za beta različico, so prisotni uporabniki dobili navodila, da se za pomoč ter za ažurno poročanje morebitnih težav obrnejo na območno pristojne strokovnjake ZRSVN.

 

27.5.2023 Strokovna ekskurzija – Spoznavanje avstrijskega modela »Kmet uči kmeta«

V soboto, 27.5.2023 smo z ekipo EIP obiskali kmetijo Priebernig (Hochfeistritz, Avstrija). Ogledali smo si njihovo kmetijo, predstavili so nam dobre prakse na njej ter projekt “Gledamo naše gozdove”, v sklopu katerega smo sodelovali pri gradnji tradicionalne koroške koče iz lubja. Namen obiska je bil ogled dobrih praks ter učenje avstrijskega modela “kmet uči kmeta”.

 

22.9.2023 Partnerski sestanek projekta EIP in delavnica za pripravo individualnega programa za posamezno kmetijo za prenos znanja po metodi »kmet uči kmeta«

Projektni partnerji projekta EIP travišča smo se zbrali v Domu krajevne skupnosti Dobovec v Traviščni učilnici, kjer smo imeli partnerski sestanek. Vodilni partner je predstavil izvedene aktivnosti na projektu v prvem letu trajanja projekta, finančni pregled porabe stroškov v prvem letu ter skupaj s partnerji smo naredili plan dela za prihodnje šestmesečje. Podrobno je bila predstavljena tudi skupna projektna ekskurzija v Avstrijo z namenom spoznati koncept metode kmet uči kmeta. Sledila je tudi predstavitev projektnih partnerjev o njihovih aktivnostih na projektu. KGZ Ptuj je predstavil rezultate analize krme na več travniških površinah, PRJ Halo pa je predstavil kupljene GPS ovratnice za govedo, ki jo testno uporabljajo, ter analizo premikanja goveda z ovratnico.

Po zaključenem partnerskem sestanku smo se skupaj odpravili na kmetijo Volaj, kjer je družina Volaj predstavila svojo kmetijo, razkazala njihove travniške površine, kjer popisujejo indikatorske rastline ter razložila s kakšnimi izzivi se na kmetiji srečujejo ter njihove načrte za prihodnost. Predstavitev kmetije je služila kot delavnica za pripravo individualnega programa za posamezno kmetijo, s katerim bo kmet prenašal znanje na druge kmete po metodi »kmet uči kmeta«.

 

5.2.2024 Predstavitev operacije KOPOP BK.15 – »Ohranjanje suhih travišč«

V ponedeljek, 5. februarja 2024, smo v okviru projekta EIP “Kmetovanje za ohranjanje vrstno pestrih travišč s prenosom znanja na kmeta” organizirali predstavitev operacije KOPOP BK.15 – “Ohranjanje suhih travišč”.

Na dogodku smo predstavili ključne značilnosti operacije KOPOP BK.15 – Ohranjanje suhih travišč, skupaj z delovanjem mobilne aplikacije “Moj travnik”. To inovativno orodje, razvito v okviru projekta EIP je zasnovano za spremljanje in zagotavljanje ohranjanja naših vrstno pestrih travišč. Predstavitve so bile namenjene kmetijskim svetovalcem in specialistom za varstvo narave iz območij Haloz, Kuma in Gorjancev. Osredotočili smo se na obveznosti, ki jih sprejmejo kmetije z vključitvijo v operacijo, ter na prednosti ohranjanja biotske raznovrstnosti in trajnostnega kmetovanja.

Vsem udeležencem se zahvaljujemo za njihovo zavzetost in trud pri ohranjanju naše naravne dediščine. Skupaj lahko prispevamo k ohranjanju dragocenih travišč za prihodnje generacije.