Naslov projekta: Predstavitev in varstvo človeške ribice, na primeru črne človeške ribice v Beli krajini

Akronim projekta: Črna človeška ribica

Številka projekta: 33152-115/2017

Čas trajanja projekta: marec 2018 – november 2018

Nosilec projekta: Zupančič d.o.o, Zavod RS za varstvo narave v projektu nastopa kot projektni partner.

Ostali partnerji:Občina Črnomelj, RIC Bela krajina in Društvo Proteus – okoljsko gibanje Bele krajina.

Vir financiranja: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja.

Predstavitev projekta (kratek opis bistva projekta):
S projektom želimo informirati javnost o fenomenu črne človeške iz Bele krajine ter zmanjšati njeno lokalno ogroženost. Ključen cilj je razvoj nove turistične lokalitete doživljajskega zelenega turizma ob izviru Jelševnik, ki je edina lokacija, kjer je črno podvrsto možno opazovati v naravi.
Cilji projekta: Strateški cilj 5.C: Ohraniti ali izboljšati stanje ogroženih rastlinskih in živalskih vrst in habitatnih tipov v povezavi s kulturno dediščino.
Ukrep: 3.A: Zagotavljanje kakovostne interpretacije naravne in kulturne dediščine z naravi prijaznimi ureditvami.
Urejena bo pot do izvira in šotora za opazovanje črne človeške ribice. Na domačiji Zupančič bo izvedena predstavitev človeške ribice na več interaktivnih interpretacijskih točkah. Vzporedno bo potekalo izobraževanje in ozaveščanje javnosti in sicer: naravoslovni dnevi za šolsko mladino (6), predstavitve za različne ciljne skupine (5), zloženke (2) in članki (5) ter spletna stran.
Pričakovani rezultati operacije:
Po končanem projektu bo zagotovljena trajnost, ustvarjeni bodo pogoji za nadaljnje izvajanje aktivnosti, zagotovljena je tudi možnost ustvarjanja novih delovnih mest, trženje in možnost vključevanja drugih lokalnih ponudnikov. Z ureditvijo lokalitete edinstvene živalske podvrste se bo povečala prepoznavnost narave Bele krajine v slovenskem in svetovnem merilu.

Naloge Zavoda RS za varstvo narave:
Zavod se bo vključeval v naslednje delovne faze projekta:
Priprava vsebin za celovito interpretacijo narave: izdelali bomo strokovne vsebine za interpretacijo narave na lokaciji domačije Zupančič, strokovne vsebine za izvedbo naravoslovnih dni ter pripravili gradivo za izobraževanje vodnikov.
Promocija projekta in obveščanje o projektu: pripravili bomo naravovarstvene vsebine za spletno stran, novinarske konference ter članke za javnost.
Izvedba interpretacij narave: posamezne intepretacijske točke bomo opremili z naravovarstveno vsebino, pripravili vsebinsko zasnovo zloženk za predstavitev lokacije in predstavitev naravoslovnih dni, sodelovali pri izvedbi naravoslovnih dni, predstavitvah za javnost in novinarski konferenci.
Oblikovanje in predstavitev turističnega produkta: izvedli bomo izobraževanje vodnikov in preizkus znanja z demonstracijskim vodenjem ter dopolnili spletno strani.

Koordinator projekta na Zavodu RS za varstvo narave:
Andrej Hudoklin; OE Novo mesto
Adamičeva ulica 2,8000 Novo mesto
telefon: 07/393 15 48
e-pošta: andrej.hudoklin@zrsvn.si

Več informacij: